Home

Multidisciplinaire richtlijn Parkinson 2022

Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson NH

Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 4053047 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie De multidisciplinaire richtlijn 'Ziekte van Parkinson' stond donderdag 26 november centraal in een interactieve webtelevisie-uitzending van medischcontact.tv. Bekijk hier de uitzending. Aan de totstandkoming van deze richtlijn heeft het ParkinsonNet een goede bijdrage kunnen leveren

Ziekte van Parkinson. 2020 - De herziene richtlijn ziekte van Parkinson heeft als doel sturing te geven aan het diagnostisch en therapeutisch proces omdat deze essentieel zijn voor deze chronisch progressieve aandoening, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten. De herziene richtlijn is voornamelijk gericht op de behandeling van motorische en niet-motorische klachten Binnen het programma 'Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg' (KKCZ) van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) is een subsidie toegekend om op innovatieve wijze een brede multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson te ontwikkelen, gericht op de diagnostiek, therapie en netwerkzorg. Bij de ontwikkeling van de richtlijn waren 21. 15 december 2020. De eerste Online Een derde van de zorgverleners die regelmatig mensen met de ziekte van Parkinson behandelen, Richtlijn met aanbevelingen voor de parkinsonzorg. Het project 'Aanbevelingen voor de organisatie van multidisciplinaire zorg' had als doel om. Richtlijn Orofaryngeale dysfagie (richtlijnendatabase) Parkinson. Herziene richtlijn 'Logopedie bij de ziekte van Parkinson' Kwaliteitscriteria Parkinson 2009 Artikel procesindicatoren voor logopedie bij Parkinson Special tijdschrift Logopedie Herziene richtlijn ziekte van Parkinson 2020. Schisis. Richtlijn behandeling bij schisi

Video:

Deze nieuwe richtlijn heeft tot doel patienten met de ziekte van Parkinson in alle fasen van de ziekte optimaal te laten functioneren. In de richtlijn wordt aangegeven hoe dit kan worden bereikt. Centraal staan een tijdige en accurate diagnostiek, een op de individuele patient afgestemde behandeling en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk, met daarin een centrale rol voor de patient laat opgenomen in een verpleeghuis. In 2010 verscheen de multidisciplinaire richtlijn ziekte van parkinson 1. Deze richtlijn met adviezen over diagnostiek, therapie en netwerkzorg is tot stand gekomen door de samenwerking van 19 disciplines. De richtlijn is echter voor een groot deel gericht op de thuis-wonende patiënt Zou u een exemplaar van de multidisciplinaire richtlijn willen hebben? Vraag deze dan nu aan, wij sturen u graag een exemplaar toe (zolang de voorraad strekt). U kunt een exemplaar aanvragen door een email te sturen naar informatie@parkinsonnet.nl met daarin uw naam en adresgegevens De KNGF richtlijn COPD wordt eind 2019 opgeleverd en de KNGF richtlijn Lage rugpijn wordt in 2020 opgeleverd. PRECISIE-Project: het doel van dit project is het ontwikkelen van persoonsgerichte richtlijnzorg voor personen met Claudicatio Intermittens Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2017 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te maken hebben. Werkgroep. Prof. dr. T. (Teus) van Laar (voorzitter), neuroloog, NV

De Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson verscheen in 2010 met adviezen over diagnostiek, therapie en netwerkzorg. Deze richtlijn is echter grotendeels gericht op de thuiswonende patiënt In de multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson is de rol van de apotheker beschreven bij medicatiebewaking en bereiding voor de Parkinson patiëntengroep. De richtlijn biedt tevens een overzicht van apotheekbereidingen die worden voorgeschreven bij de ziekte van Parkinson. In bepaalde gevallen kan de apotheker volgens de richtlijn verwijzen naar een apotheker met parkinsonspecifieke kennis (via Parkinsonnet) of naar een bereidende apotheek Aantal patiënten hoger op basis van epidemiologisch onderzoek. Het aantal personen met de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme wordt in bevolkingsonderzoek een factor 2 tot 2,5 hoger geschat dan in huisartsenregistraties (Maas et al., 1997).Een mogelijke verklaring ligt in het geleidelijk progressieve ziektebeeld De multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson is recent herzien en opnieuw gepubliceerd. De nieuwe richtlijn richt zich voornamelijk op knelpunten uit de praktijk, en biedt ruimte voor nieuwe zorgdisciplines.. De oude richtlijn voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson stamde uit 2010 en was achterhaald 2019/2020. 2019. 2020. 2020 2020 geautoriseerd Overdracht medicatiegegevens in de keten. Herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, 2018/2019. april 2008. november 2019. geautoriseerd. geautoriseerd Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding: augustus 2012: geautoriseerd: KNMG-richtlijn palliatieve sedatie: 2009.

Startpagina - Richtlijn - Richtlijnendatabas

 1. Alle aangesloten ParkinsonNetzorgverleners zijn gedreven om mensen met parkinson de best mogelijke zorg te bieden, ze te zien als partner en te werken volgens de richtlijn 'Multidisciplinaire behandeling in de ziekte van Parkinson'
 2. Richtlijn. Opname database Auteur. Jaartal / evt herziening. Acute traumatische wervelletsels ja NOV 2019. Antitrombotisch beleid ja NIV 2016 (wordt herzien) Ataxie van Friedreich nee Spierziekten Nederland 2018. Bacteriële Meningitis ja NVN 2013 (wordt herzien) Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) ja NVKNO 2020
 3. Richtlijnen. Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Richtlijnen berusten op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van verschillende zorgopties
 4. • Richtlijn Diëtetiek bij ziekte van Parkinson (NVD, 2012) 45 • Richtlijn Voeding bij ziekte van Parkinson (NVD, 2012) • Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson (V&VN, ParkinsonNet, 2015) • Kwaliteitsstandaard Atypische parkinsonismen (VSOP, in ontwikkeling) • Handreiking voor multidisciplinaire zorg in het.
 5. U kunt allerhande informatiemateriaal bij de Parkinson Vereniging bestellen. Multidisciplinaire Richtlijn bij de ziekte van Parkinson (patiëntenversie) (€ 9,40) DVD Bewegingsoefeningen (€ 13,00) DVD 'Patiënt worden kan altijd nog' (€17,50) Ik ga.

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende aandoening. Omdat de ziekte van Parkinson een uitermate complexe aandoening is waarbij veel verschillende disciplines betrokken zijn, was veel behoefte aan een multidisciplinaire richtlijn, die als overkoepelende paraplu kon fungeren voor de reeds bestaande monodisciplinaire richtlijnen De multidisciplinaire richtlijn adviseert neurologen voor de diagnostiek bij een patiënt met de vermoedelijke diagnose Parkinson de UK PDS Brain Bank Criteria te gebruiken. Naast beoordeling van de klachten en verschijnselen aan de hand van de UK PDS Brain Bank Criteria verricht de neuroloog ter uitsluiting van andere oorzaken een MRI-scan en eventueel overig aanvullend onderzoek zoals een. De Parkinson Op Maat-studie is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen, willen de onderzoekers nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen. Een onderdeel van de Parkinson op Maat-studie, is de zogenaamde vraagbaak 1 Samenvatting Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson Bloem BR, Van Laar T, Keus SHJ, De Beer H, Poot E, Buskens E, Aarden W, Munneke M namens de Centrale Werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson Op evidentie gebaseerde aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling DIAGNOSTIEK ZIEKTE VAN PARKINSON (ZvP) DOORVERWIJZING NAAR de SPECIALIST Doorverwijzing dient.

Ziekte van Parkinson NHG-Richtlijne

Ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein, Richtlijn Vermoeden van; P. Parkinson; Parkinsonismen, Kwaliteitsstandaard Atypische; Perioperatief Traject ; Polyfarmacie bij ouderen; Polyfarmacie bij ouderen, addendum; Polyfarmacie bij ouderen, module medicatiebeoordeling; Polyfarmacie bij ouderen, module Minderen en stoppen van. Aan onderstaande multidisciplinaire richtlijnen heeft de VvOCM meegewerkt of geautoriseerd. Eronder staan andere websites vermeld waarop overige multidisciplinaire richtlijnen staan die relevant kunnen zijn voor een oefentherapeut. Ketenzorgrichtlijn aspecifieke lage rugklachten (2010) Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS (2012 De multidisciplinaire richtlijn Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD) is begin dit jaar herzien, waarbij de module 'Repositiemanoeuvres' geactualiseerd is. De fysiotherapeut heeft een belangrijke rol bij deze behandeling. Daarom wilde het KNGF de relevante informatie over BPPD op een overzichtelijke manier en praktisch toepasbaar.

Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson (pdf) NH

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn - ParkinsonNe

Hoofdstuk 6 Mono- en multidisciplinaire diagnostiek De richtlijn Logopedie bij TOS richt zich op logopedisten die te maken hebben met kinderen en adolescenten1 in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) TOS en hun ouders/ verzorgers Seksueel Overdraagbare Aandoeningen - Multidisciplinaire Richtlijn 2018 (Update 2019) 3 Samenstelling werkgroep herziening 2018 Naam Functie Affiliatie Vertegen-woordiging prof. dr. H.J.C. de Vries Dermatoloog, voorzitter werkgroep AMC, GGD Amsterdam NVDV dr. A.P. van Dam Arts­microbioloog, medevoorzitter werkgroep OLVG NVM De richtlijn geeft verder aan hoe activiteiten dienen te worden afgestemd met gerelateerde activiteiten, die binnen het domein van andere disciplines vallen. Voor de activiteiten op het gebied van leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening vormt de Richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoenin Parkinsonisme is een verzamelnaam voor een spectrum van aandoeningen. Naast de ziekte van Parkinson zelf, de frequentst voorkomende neurodegeneratieve aandoening bij ouderen, zijn dit onder meer vasculair parkinsonisme, progressieve supranucleaire paralyse (PSP), multipele systeematrofie (MSA), corticobasale degeneratie (CBD) en medicamenteus parkinsonisme

Parkinson - Verens

Multidisciplinaire richtlijn - ParkinsonNe

Het laatste nieuws over parkinson - ParkinsonNEX

In 2019 overleden ruim 1.900 personen aan Parkinson. In 2019 overleden 1.919 personen aan de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme, 1.184 mannen en 735 vrouwen (13,7 per 100.000 mannen en 8,4 per 100.000 vrouwen) De nieuwe module 'Minderen en stoppen van medicatie' is gepubliceerd. De module vormt een onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen. Binnen de MDR zijn diverse nieuwe en herziene producten verschenen, waarmee apothekers en andere zorgverleners het minderen en stoppen van medicatie bij ouderen daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling GGZ, en stond vroeger op de website www.ggzrichtlijnen.nl. De Landelijke Stuurgroep is al een paar jaar niet meer actief. Neem voor vragen over deze richtlijn contact op met Akwa GGZ. Richtlijn SOLK en Somatoforme stoornissen (richtlijn 2011) Deze pdf is gepubliceerd op GGZ Standaarden op 06-08-2020 om. Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom. Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom (2010, tweede druk 2011). Vereniging Spierziekten Nederland, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Download GRATIS. Dit document kan via bovenstaande link gratis gedownload worden Op 13 november presenteert de Nederlandse Diabetes Federatie de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes. Dat gebeurt in drie 'tv-uitzendingen' waarin journalist Dana Ploeger in gesprek gaat met onder andere Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit.Evidence based Voeding en gezond eten zijn extra belangrijk voor mensen met diabetes. Voedingstherapie is.

- multidisciplinaire behandeling (logopedie, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en parkinsonverpleegkundige) Aandachtspunten voor praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen. Verhoogd valgevaar; Dementie en de ziekte van Parkinson komen regelmatig samen voor (anticholinergica beïnvloeden de geheugenfuncties) Depressieve klachte • Multidisciplinaire benadering (inschakelen diëtist, fysiotherapeut of overleg met kaderarts of specialist). De multidisciplinaire richtlijn laat ruimte om af te wijken van de standaardbehandeling. Mits goed onderbouwd, geregistreerd en in overleg met de patiënt is dit mogelijk. Minimale registratieset voor monitoring kwalitei Inhoud van de richtlijn. Deze Multidisciplinaire richtlijn Diabetes Mellitus in de tweede lijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met type 2 diabetes die naar de tweede lijn worden verwezen.. Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor personen met diabetes type 2 in de tweede lijn

Ziekte van Parkinson - Richtlijnendatabas

Richtlijn overdracht medicatiegegevens (11 feb. 2020) op website van Zorginstituut Nederland. Dit is een herziening van de versie uit 2008, met en herziene toelichting van 2015. Terug naar boven . Richtlijn VTGM. Richtlijn Landelijke instructie voor Toediening Gereed Maken (VTGM) in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, (V&VN, 2008) Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom 5 Inhoud pagina Stroomdiagram Diagnostiek en behandelschema GBS 8 Stroomdiagram Revalidatietraject bij GBS 14 Samenvatting aanbevelingen 18 1. Algemene inleiding 38 2. Inleiding tot de richtlijn Guillain-Barré syndroom (GBS) 44 Progressieve en plateaufase (ziekenhuis) 3. Diagnostiek 58 4 Multidisciplinaire richtlijn Bipolaire Stoornissen 2015 Uitgegeven door en te bestellen bij de Tijdstroom en te downloaden; zie ook nieuwsartikel van maart 2015. Organisatie van zorg bipolaire stoornissen Screening en diagnostiek bipolaire stoornissen Zelfmanagement bipolaire stoornisse

Inhoudelijke richtlijnen - NVL

Per 15 April 2019 is de multidisciplinaire PrEP richtlijn ge-update.. Pre-expositie profylaxe (PrEP) biedt aan hiv-negatieve individuen met (leefstijl) factoren die de kans op het oplopen van een hiv-infectie substantieel vergroten, een manier om zich extra tegen hiv te beschermen Deze richtlijn vervangt de multidisciplinaire richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen. Impact/Trimbos, Amsterdam/Utrecht, 2007. ISBN/AEN 978-90-78273-22-6 / NUR 74

Blaasproblemen bij de ziekte van Parkinson - Richtlijn

Nieuwe richtlijn Achilles tendinopathie zeer waardevol voor de fysiotherapeut Er is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Achilles tendinopathie. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde samen met een afvaardiging vanuit de sportartsen, fysiotherapie, orthopedie, radiologie en huisartsen Op de eerste opleidingsdag ontvangt u de richtlijn in boekvorm (t.w.v. € 27,50). Docenten. Anneloes de Zoete en Martha Huvenaars zijn de opleidingscoördinator en werken als expert verpleegkundige voor het ParkinsonNet coördinatiecentrum. Klik hier voor een overzicht van de docenten van de opleiding 2020/2021 In 2020 verscheen de nieuwe multidisciplinaire richtlijn 'Allergie van de bovenste luchtwegen'. Tijdens deze webinar praat een aantal artsen die aan deze richtlijn hebben meegeschreven u vanuit hun eigen specialisme in een uur helemaal bij. Doelgroepen KNO-artsen, longartsen, allergologen, kinderartsen en dermatologen De Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en gepubliceerd in 2010. Deze pagina delen print Druk op CTRL + P om de pagina te printe Binnen het ZonMw-programma 'Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg' (KKCZ) is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld voor de ziekte van Parkinson. Bij de ontwikkeling van de richtlijn waren maar liefst 21 beroepsverenigingen betrokken. Gezamenlijk is het gelukt om de richtlijn binnen 2 jaar te ontwikkelen

Diagnostiek van de ziekte van Parkinson - Richtlijn

Naar de richtlijn kan als volgt worden verwezen: Kalf H. & S. van Zundert (red). Logopedie bij de ziekte van Parkinson, een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 2017. Deze herziening vervangt de richtlijn uit 2008. ©2017 NVLF, herziene versi Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson 5 (Multidisciplinaire richtlijn ZvP) ontwikkeld. Deze. laatste wordt gezien als een paraplu voor de monodisciplinaire richtlijnen. De monodisciplinaire. richtlijnen worden gebruikt als basis voor het paramedisch handelen en als informatiebron voor. de scholingen binnen ParkinsonNet. 1.2 Doel van. Meer dan 55.000 Nederlanders hebben de Ziekte van Parkinson. Parkinson is een gecompliceerde ziekte die zich uit in talrijke symptomen. Hier vindt u meer informatie over de Ziekte van Parkinson

Multidisciplinaire richtlijn aanvragen - ParkinsonNe

28 januari 2020 Behandeling van BPPD: nieuwe adviezen ten aanzien van repositiemanoeuvres Begin 2019 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) gestart met de herziening van een specifieke module (hoofdstuk) van de multidisciplinaire richtlijn Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD) over repositiemanoeuvres. Www.boekwinkeltjes.be tweedehands boek, Bloem, Bas (eindredactie) - Multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson - speciale uitgave voor patiënten, partners, zorgverleners en mantelzorger Samenvatting. In dit hoofdstuk bespreken we de ziekte van Parkinson en - in het kort - ook verschillende typen parkinsonismen. De aandacht gaat in eerste instantie uit naar een korte beschrijving van kenmerken, risicofactoren, gevolgen en theorieën Het doel van dit project is om een op de praktijk gebaseerde richtlijn (practice-based guideline) te ontwikkelen waarin aanbevelingen staan voor de organisatie van multidisciplinaire zorg voor de ziekte van Parkinson. Multidisciplinaire zorg houdt in dat zorgverleners vanuit verschillende disciplines samenwerken

De multidisciplinaire conceptrichtlijn is op te vragen door een mailtje te sturen naar logopedie@nvlf.nl. Het commentaarformulier geeft een indruk van de inhoud. De feedback dient uiterlijk 14 november 2019 bij de NVLF binnen te zijn. Commentaarformulier richtlijn ziekte van Parkinson Bloem BR, van Laar T, Keus SHJ, de Beer H, Buskens E, Aarden W. Multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications; 2010. Bro Hieronder staan de evidencebased richtlijnen voor medische praktijkvoering die door Domus Medica of in samenwerking met ons werden gemaakt. Als u ingelogd bent, vindt u ook de bijhorende steekkaart, ander implementatiemateriaal en een samenvatting van de richtlijn De Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020, met kenmerk TB/REG-20622-04 die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2020, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen De multidisciplinaire richtlijn is verouderd. De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn (MDR) 'Angststoornissen/PTSS' beveelt twee eerstekeuzebehandelingen aan: traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CGt) en/of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) Inhoud. Alle aangesloten ParkinsonNetzorgverleners zijn gedreven om mensen met parkinson de best mogelijke, gespecialiseerde, zorg te bieden, ze te zien als partner en te werken binnen een netwerk en volgens de richtlijn 'Multidisciplinaire behandeling in de ziekte van Parkinson'

 • Schuimversteviger zonder parfum.
 • Originele Mojito maken.
 • Satuhäät Anu ja Jarno.
 • Molenheide zwembad corona.
 • Oregano bloemen eetbaar.
 • Visserslaan 3 4553 BE philippine.
 • Vakantie Elzas.
 • Ghana kaart Afrika.
 • Hoge stem vrouw.
 • Elementen.
 • Google Drive login online.
 • Spiriva Respimat navullen.
 • AVL Luxembourg.
 • Samson lied.
 • Verhuizing doorgeven post.
 • Korenslang.
 • O ring ventiel Difrax flessenwarmer.
 • Binnenactiviteiten Valkenburg.
 • Steenbok Vissen seks.
 • Chichén Itzá bouwjaar.
 • Clavicula verband.
 • Prefab woning landelijke stijl.
 • Gouden ketting heren koningsschakel.
 • Kousen met naam.
 • Kikkererwten curry garam masala.
 • Luteïne gezond.
 • Vacature Verpleegkundige polikliniek.
 • Horizontale boiler 50 liter.
 • Belle en het beest musical liedjes Nederlands.
 • Rift Valley, Kenya.
 • Kizi Moto X3M 4.
 • Foramen jugulare betekenis.
 • Oude koeien uit de sloot halen relatie.
 • Mooie Franse zinnen.
 • Vitaal burgerschap verslag.
 • Allelic heterogeneity.
 • Schimmel in bonsai.
 • Rocket Power Nickelodeon.
 • Patrouille waterscouts.
 • Lekkerste knoflooksaus supermarkt.
 • Nieuwe Oogst POAH.