Home

Fondsen voor bestaanszekerheid

TerugblikTransitiefestival 2014 - TransitieNetwerk Middenveld

Fonds voor Bestaanszekerheid voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten . Afgekort : FBZ Ledersector; Koningsstraat 45, 1000 BRUSSEL; 129 Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Fonds voor bestaanszekerheid voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton. Marsveldplein 2, 1050 BRUSSEL; Tel: 02/646.64.5 Welkom op de website van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en Houtbewerking. Het Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei sociale voordelen aan de arbeiders die tewerkgesteld zijn bij een onderneming die ressorteert onder het PC 126. Maar ook de werkgever kan genieten van bepaalde tussenkomsten Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid Nationaal Secretariaat - FBZMN Arbeiders PC111 Ravensteingalerij 27 bus 7 B-1000 Brussel Tel.: 02 504 97 60 Fax: 02 706 99 99 info@fondsmet.b

Flanders DC - Flanders DC: sectorkaart

Het Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling; Vormingsfonds beschutte werkplaatsen; Voor vragen over bovenstaande fondsen, kan u terecht op Corry Barlé (corry.barle@groepmaatwerk.be) Contactgegevens Groep Maatwerk Goossensvest 34 3300 Tienen T 016/82 76 4 Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) kent aan de arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité (PC) 111 verschillende voordelen toe, die hieronder kort en overzichtelijk worden beschreven Fondsen voor bestaanszekerheid In bepaalde activiteitssectoren kennen fondsen voor bestaanszekerheid vergoedingen, premies of aanvullende sociale voordelen toe aan de werknemers. Deze fondsen zijn opgericht binnen de paritaire comités en worden gefinancierd door bijdragen ten laste van de werkgevers die tot hun bevoegdheid behoren Het is een organisme met rechtspersoonlijkheid waarvan het statuut geregeld wordt door de wet van 7 januari 1958 op de fondsen voor bestaanszekerheid

Lijst van de Fondsen voor Bestaanszekerheid - Federale

 1. Vakantiegeld voor invalide bouwvakkers 14. Aanvullend pensioen bouw 15. Vakantiegeld aan de weduwe van een bouwvakker 16. Promotievergoeding voor het bouwbedrijf (Sefobo) 3 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw September 2019 | PC 124 1 Legitimatiekaart Deze kaart vormt de basis van een aantal voordelen binnen de Bestaanszeker
 2. ZEEVISSERSFONDS - het fonds voor bestaanszekerheid voor de zeevissers. De Belgische wetgever schiep bij wet van 7.01.58 de mogelijkheid om fondsen voor bestaanszekerheid op te richten. Deze fondsen worden opgericht met het oog op : financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan werknemers
 3. Binnen het paritair comité 314 (kappers, schoonheidszorgen en fitness) worden werknemers die naschoolse, erkende cursussen volgen, financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding
CEPG VZW

FBZ Fonds voor bestaanszekerheid

 1. g Fonds voor bestaanszekerheid mag uitsluitend gebruikt worden door de bij toepassing van deze wet ingestelde lichamen. Art. 3
 2. g die valt onder het Paritair Comité 126 voor Stoffering en Houtbewerking, krijgen in de loop van de maand december een getrouwheidspremie
 3. gen van de sector wegvervoer en logistiek
 4. Het Horecafonds is het Fonds voor Bestaanszekerheid van en voor de horecasector. Het Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei sociale voordelen aan werkgevers en werknemers in de Horecasector. Velen onder u kennen het Horecafonds van de eindejaarspremies. Het Fonds doet echter nog veel meer
 5. gen die buurtwerken of buurtdiensten levere

In het Nationaal Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking werd op 20 juni 2012 een CAO gesloten tot coördinatie en wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking Het SFBM heeft tot doel de organisaties te financieren die instaan voor: Opleiding en tewerkstelling van bedienden; Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen bedienden; Waarborgen voor werknemersorganisaties en de vorming georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties; Loopbaanwijzigingen; Provinciale bijdragen (indien van toepassing Het sociaal fonds voor de schoonmaakbedrijven is een fonds voor bestaanszekerheid en heeft 3 belangrijke doelstellingen: het waarborgen van extra sociale voordelen voor arbeiders in de sector het waarborgen van tussenkomsten in de kosten van vakopleidingen het zorgen voor de inning van bijdragen en betaling van de voordelen Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het Bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Het Sociaal Fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden kent aanvullende voordelen toe aan de werkgevers en de bedienden van het PC200

Bovenop de federale en regionale steunmaatregelen, betaalt het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalhandel (PSC 149.04) ook een extra vergoeding bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aan alle arbeiders uit onze sector. Deze aanvullende vergoeding van 12,70 €/dag (6 dagen/week) komt bovenop de werkloosheidsvergoeding en de extra 5,63 €/dag vanuit de overheid Over Fonds 209 In het Belgisch Staatsblad van 10/11/2014 verscheen het Koninklijk Besluit van 13/03/2014 waarbij de beslissing van het Paritair Comité 209 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid van 04/11/2013 betreffende de oprichting van een Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor Bestaanszekerheid (verder SFBM genoemd) algemeen bindend wordt verklaard

1901 Fonds voor bestaanszekerheid: Bijdragen Paritair (sub-)Comité nr.: 126.00.00-00.00 Bijwerking: 23/05/2012 Geldig vanaf: 01/01/2012 In het Nationaal Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking werd op 15 juni 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage van de werkgevers aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de. SFPT is het fonds voor bestaanszekerheid voor werknemers in de tuinaanleg. We innen de werkgeversbijdragen, zorgen voor de uitbetaling van de sociale voordelen voor werknemers en organiseren vormingen in de sector via Eduplus. Waarom zijn wij er

Online vertaalwoordenboek. EN:Fonds voor bestaanszekerheid. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Aandacht en zorg voor het leven na de beroepsactieve loopbaan, als gepensioneerde, zijn niet nieuw voor de sector. Van oudsher keerde het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) immers zelf een rente uit aan haar gepensioneerde arbeiders Een fonds voor bestaanszekerheid (FBZ) of sociaal fonds is een orgaan dat opgericht wordt binnen een paritair comité of subcomité. Het geniet rechtspersoonlijkheid en wordt paritair beheerd door de vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Wat zijn de doelstellingen van een FBZ? De doelstellingen van een FBZ zijn de volgende: het financieren, toekennen en uitkeren van. Fonds voor bestaanszekerheid. Fondsen voor bestaanszekerheid zijn rechtspersonen, die op vrij initiatief van de sociale partners in een bedrijfstak worden opgericht door middel van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, om met de geïnde werkgeversbijdragen taken van sociaal nut te vervullen, en die autonoom en paritair beheerd worden door de vertegenwoordigers van.

De sektoriële Fondsen voor Bestaanszekerheid vormen een aanvulling op de gewone sociale zekerheid (zie kader Wat ?). En geen onbelangrijke, want de werkgeversbijdragen de uitsluitende financiering van de Fondsen lopen op. 26 miljard frank in de bouwsektor, die het grootste Fonds herbergt (zie kader Koninginnestuk), ruim 3 miljard in de metaal, 2 miljard in de textiel, 2 miljard in de. BRUSSEL. Er zijn meer dan honderd fondsen voor bestaanszekerheid. Ze werden opgericht voor de uitbetaling van aanvullende sociale uitkeringen aan de werkne..

Fondsen voor bestaanszekerheid Algemene opdracht : de werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen in de schoot van de paritaire comités en subcomités fondsen voor bestaanszekerheid oprichten. Hun statuten worden vastgelegd in CAO's, die door de Koning algemeen verbindend worden verklaard

Home [www.fondsmet.be

 1. Fonds voor bestaanszekerheid Elektriciens (FBZ) Het FBZ staat in voor het uitkeren van een aantal aanvullende vergoedingen aan de arbeiders uit de sector in bepaalde omstandigheden: • Tijdelijke werkloosheid • Volledige werkloosheid na ontslag • Werkloosheid met bedrijfstoeslag - Brugpensioen • Haltijds brugpensioen na ontslag • Ziekt
 2. In het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf werd op 14 december 2000 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 22 juni 2003 en.
 3. Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen. 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen. Paritair (sub-)Comité nr.: 149.04.00-00.00. Bijwerking: 18/01/2016 Geldig vanaf: 01/01/2016 RSS-feed. De bijdrage wordt door de RSZ geïnd. In het Paritair.

Fondsen voor bestaanszekerheid Groep Maatwer

3 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw September 2015 PC Legitimatiekaart Deze kaart vormt de basis van een aantal voordelen binnen de Bestaanszekerheid van de bouwsector. De kaart rechthebbende wordt afgeleverd zodra de bouwvakker 200 dagen (in de zesdagenweek), of 167 dagen (in de vijfdagenweek) prestaties en/of gelijkgestelde dagen bewijst in het voorgaande kalenderjaar (= refertejaar) Op 02 maart 1998 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten. Ze werd neergelegd op 12 maart 1998 bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 03 april 1998. Oprichting Met ingang van 1 april 2015 werd er binnen het APCB een fonds voor bestaanszekerheid opgericht onder de benaming Sociaal Fonds. Het is een organisme met rechtspersoonlijkheid waarvan het statuut geregeld wordt door de wet van 7 januari 1958 op de Fondsen voor Bestaanszekerheid fonds voor bestaanszekerheid van werklieden uit het bouwbedrijf (construction workers' welfare fund) patronale dienst voor organisatie en kontrole. van de bestaanszekerheidsstelsels (pdok) - non-profit-making association. stamp scheme. form for the registration or re-registration of foreign companies Indien u niet bij een vakbond bent aangesloten, stuur dan de naar behoren ingevulde en ondertekende brief, samen met luik 2 van de titel van de buitengewone vakantietoelage naar het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking met opgave van uw rekeningnummer. Wij zullen u het eventuele saldo rechtstreeks uitbetalen

Misbruik van de benaming Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, eenieder die openbaar gebruik heeft gemaakt van de benaming Fonds voor bestaanszekerheid voor een andere instelling dan die welke worden opgericht met toepassing van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid. Niet-betaling van de bijdragen Algemene sanctie Met een sanctie van niveau 2. Bovenop de federale en regionale steunmaatregelen, betaalt het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalhandel (PSC 149.04) ook een extra vergoeding bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aan alle arbeiders uit onze sector. Deze aanvullende vergoeding van 12,70 €/dag (6 dagen/week) komt bovenop de werkloosheidsvergoeding en de extra 5,63 €/dag vanuit de overheid

Het Sociaal Fonds voor bestaanszekerheid N° 201 is er voor de bedienden en de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC201). Zij kunnen bij het Fonds terecht voor het aanvragen van allerlei premies Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de Elektriciens. Home; Contact; FR; Login; IN LOGGEN. Inloggen. Aanmelden met rijksregisternummer en polisnummer: Aanmelden met eID Login Rijksregisternummer: ? * * Polisnummer: ? * * Wachtwoord: *. De werkgevers bekomen bij het sectorale Fonds voor bestaanszekerheid de terugbetaling van de aanvullende vergoeding voor de eerste 114 uren per kalenderjaar van - 4 euro per dag (7,6 uur) voor een niet-gezinshoofd - 8 euro per dag (7,6 uur) voor een gezinshoof

Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) (7-195) Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. Antwoord. SV 7-195: Fondsen voor bestaanszekerheid - Werking en controle - Werkingskosten (7-282 Met Sociaal Fonds Kleding (de term die op deze site gebruikt zal worden) worden de Fondsen voor Bestaanszekerheid bedoeld die zijn opgericht in de schoot van de genoemde paritaire comités. U vindt op deze site o.a. informatie over een: * bijkomende dag anciënniteitsverlo Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques werd opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005 (78445/CO/322.01) tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren en de collectieve arbeidsovereenkomst van 28/02/2019 tot wijziging van de statuten Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid FBZ-SAP Textiel BE0748836337 0748836337. Andere privaatrechtelijke vorm met rechtspersoonlijkheid Gent (Oost-Vlaanderen) Description Name Fonds voor.

Werkgevers - Fonds Voor Bestaanszekerheid Van De

Fondsen voor bestaanszekerheid - Social Securit

Sociaal Fonds 331 Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (SF 331) is een fonds voor bestaanszekerheid en organiseert acties voor 2 subsectoren: . Kinderopvang (KO) en ; Gezondheidsinstellingen en -diensten (GID) Het Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking. De diensten van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking zijn gevestigd in de kantoren van Fedustria te Anderlecht. Dit Fonds kent aan de arbeiders uit de sector dertien aanvullende sociale voordelen toe

Fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatse

 1. Deze uitkeringen worden door je plaatselijk vakbondsafdeling, of rechtstreeks door het Fonds voor Bestaanszekerheid uitbetaald
 2. Fonds voor Bestaanszekerheid Bewaking Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking Jean-Baptiste Janssensstraat 43, 1080 Brussel T. + 32 2 528.89.90 info@fseg-fbzb.be www.fseg-fbzb.be Verantwoordelijke uitgever Serge Symens Fonds voor Bestaanszekerheid Bewaking Opmaak en ontwerp Manythink Editie mei 2018 De illustraties zijn niet noodzakelij
 3. Informatie over het aanvullend pensioen chemie (2de pijler). Dat is de naam die we gebruiken voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige nijverheid en voor het sectorpensioen voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid
 4. Het beheersorgaan van het Fonds voor bestaanszekerheid beslist jaarlijks over de wijze waarop de financiële verbintenissen gewaarborgd worden. De toelichting zoals vermeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 januari 1999 met betrekking tot de fondsen voor bestaanszekerheid vermeldt de wijze waarop de financiële verbintenissen gewaarborgd worden
 5. Fonds voor bestaanszekerheid. Engels. Welfare Fund. Laatste Update: 2014-11-14 Gebruiksfrequentie: 5 Kwaliteit: Referentie: IATE. Nederlands. Fonds voor plattelandsontwikkeling. Engels. Fund for rural development* Laatste Update.

Statuten Fonds voor Bestaanszekerheid - Cep Sociale fondsen (of fondsen voor bestaanszekerheid) zijn sociale zekerheidsinstellingen die werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen oprichten in de schoot van de paritaire comités. Dit is geregeld door de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid

De rechten en verbintenissen van het in artikel # bedoelde fonds worden overgeheveld naar het fonds voor bestaanszekerheid genaamd Fonds Sociale Maribel opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van # december #, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten, wat de rechten en verbintenissen betreft voortspruitend uit de collectieve. Paritair Subcomité voor de haven van Gent - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid Sous-commission paritaire pour le port de Gand - Fonctionnement - Fonds de sécurité d'existence de mogelijke fraude bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandelminister van Sociale Zaken en Volksgezondhei

deze bruto premie wordt ten laste genomen door het Waarborg- en Sociaal Fonds (arbeiders) en het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bedienden (bedienden); de ondernemingen kunnen deze bruto premie verhoogd met de patronale lasten (50% op de lonen 108% voor arbeiders en 28% voor bedienden) terugvorderen bij voornoemde Fondsen; • de bedrijven. Fonds Gezondheidszorg Fonds Inkapseling Tsjernobyl fonds met uitstapkosten fonds met wisselende mandjes Fonds ter Voorkoming van Verkeersdoden fonds van Afrikaanse bedrijven fonds van futures Fonds voor arbeidsongevallen Fonds voor asiel en migratie Fonds voor beroepsziekten Fonds voor bestaanszekerheid Fonds voor de beroepsziekten Zojuist. Sociaal Fonds van de Betonindustrie. We zetten ons in voor aanvullende sociale voordelen & opleiding voor de arbeiders (m/v) uit de betonsector. We helpen ook werkgevers met tools waaronder het zoeken van de juiste mensen. Uw opleidings CV. Een basisopleiding vormt enkel een aanzet om een loopbaan te starten Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten - Fonds voor Bestaanszekerheid - Statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten (CAO 15/09/2016) - Invoering van een sectoraal pensioenstelsel 2e pijler (CAO 22/09/2020) + het pensioenreglemen Fondsen voor bestaanszekerheid. Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie . Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. E-mail. Inschrijvingen. Federale instellingen. Ministerraad. Federale regeringsleden. Uw e.

Zeevissersfond

De helft van alle fondsen voor bestaanszekerheid (83 van de 166) heeft voor de jaren 2000 en 2001 nog altijd geen jaarrekening of revisorverslag neergelegd bij het ministerie van Arbeid VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - . info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.40 Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Begrafenisondernemingen is er voor de bestaanszekerheid van werknemers die werken bij ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité 320. Het fonds staat in voor een aantal financiële tegemoetkomingen aan de ondernemingen en hun werknemers uit de sector Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen (4-4454) Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. dossier afgesloten Fonds voor Bestaanszekerheid. Een FBZ wordt autonoom en paritair beheerd door de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de betrokken bedrijfstak. Het doel van de fondsen is: - het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen

fondsen voor bestaanszekerheid mutatis mutandis worden gelezen als verwijzingen naar het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv. Yves ROGER Voorzitter De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in d De Ondernemersservice van INretail krijgt vragen van ondernemers over nota's van het Sociaal Fonds Fashion, Sport & Lifestyle. De vragen richten zich specifiek op wat de functie is van dit fonds. En waarom werkgevers eigenlijk verplicht premie moeten betalen. Wij lichten dit graag aan je toe Artikel 1. Er wordt vanaf 1 januari 1996 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd : Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel. Art. 2. De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd in de Brusselse agglomeratie. HOOFDSTUK II. - Opdracht. Art. 3

Coiffur

Via onderstaande knoppen naar nieuwsbrief en naar recente documenten vindt u de meest actuele informatie met betrekking tot:- De maatregelen getroffen voor de sector ten gevolge van de coronacrisis- Aangepaste wetgeving in verband met seizoensarbeid- De uurlonen seizoenarbeid en forfaitaire daglonen De Fondsen voor Bestaanszekerheid worden door de werkgevers gespijsd en paritair beheerd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers Met de cao van 14 november 2011 werd het Vormingsfonds opgericht als fonds voor bestaanszekerheid opgericht. Sinds 2010 wordt tweejaarlijks een sectoraal akkoord gesloten, met de daaruit vloeiende cao's. Alle cao's staan bij 'CAO's'. Sedert 2014 wordt gewerkt aan de functieclassificatie Fondsen Voor Vrouwen - Vinden.nl www.vinden.nl. Pagina 1 van circa 587.000 resultaten voor fondsen voor vrouwen - 0.266 sec. Geld voor uw sociale of culturele project | VSBFonds www.vsbfonds.nl. Ons fonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking staat op 1207.be. Vind het telefoonnummer, het adres,het e-mailadres, de openingsuren, van Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking in Anderlech

Loi - We

Fonds voor Bestaanszekerheid. Taal Engels Mededeling van persoonsgegevens aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf met het oog op het organiseren van een hospitalisatieverzekering ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers. 06/2010 Op woensdag 3 februari 2021 hebben de vakbonden (FNV, CNV en FBZ) voor het eers

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid

het Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van # juli # tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van # december. FBZ - Fonds bestaanszekerheid kappers - Paritair Comité 314; FE.BI - Overkoepelingsorgaan sectorfondsen op federaal niveau; FCBO - Car en Bus opleiding arbeiders; FTMA - Fonds voor tewerkstelling en opleiding arbeiders Metaal Antwerpen; FTML - Fonds voor tewerkstelling en opleiding arbeiders Metaal Limburg; GRAFOC - Grafisch Opleidingscentrum. Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen en versla-gen van revisoren of accountants x x x 2.015-1 . A D V I E S Nr. 1.489 ----- Onderwerp : Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarver- slagen en verslagen van.

Elk Fonds voor bestaanszekerheid voert een voor de aard en de omvang van zijn activiteiten passende boekhouding, rekening houdend met de opdrachten waarmee het is belast blijkens zijn statuten en alle andere bijzondere bepalingen die betrekking hebben op het Fonds. Art. 2 Alle officiële info over Fonds Voor Bestaanszekerheid Van Het Gas- En 0889.908.781: email, telefoon, akte Staatsblad, balans, zaakvoerders, BTW nummer,.. COMPENSATIEFONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID - HAVEN VAN ANTWERPEN S T A T U T E N HOOFDSTUK I BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR ARTIKEL 1 Overeenkomstig de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid, wordt in de Haven van Antwerpen een Fonds voor Bestaanszekerheid opgericht, genaam Dat wordt dan betaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Wie in de voorbije referteperiode (1 oktober tot 30 september) meer dan 75 dagen economische werkloos was, zal zijn dagvergoeding voortaan echter proportioneel berekend zien. De werknemers uit de bouw moeten hun overzicht met rustdagen voor 6 december krijgen van hun werkgever Wanneer werknemers van minstens 58 jaar minder gaan werken, om hun werklast te verlichten, dan kan de werkgever (of het Fonds voor Bestaanszekerheid) ter compensatie van het loonverlies een premie toekennen, die onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld is van sociale bijdragen

SFTL - Arbeider

Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences staat bij de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd met het ondernemingsnummer 0653843247 Het Sociaal Fonds N° 202.01 voorziet ook premies voor werkgevers die opleidingen organiseren. Deze opleidingen moeten wel erkend zijn door het Sociaal Fonds. Het Sociaal Fonds biedt zo verschillende interessante opleidingen aan via de representatieve werkgeversorganisaties CLB (PMO cvba), Comeos en APLSIA. Contact. Fonds voor bestaanszekerheid Het doel van het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf is te voorzien in een aanvullend stelsel van sociale zekerheid/bestaanszekerheid, naast het wettelijke stelsel van sociale zekerheid en aangepast aan de behoefte van de sector. Deze aanvullende stelsels zijn van toepassing op zowel de werkgever als de werknemer van de sector Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2016 tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst regelt de werking van het Fonds voor bestaanszekerheid.

UNHCR - de betekenis volgens Amnesty International

Waarborg en Sociaal Fonds van de Horec

fonds voor bestaanszekerheid. ABVV-Metaal wil compensatie voor langdurige economische werkloosheid. In het nieuws Vlaams Belang heeft bewijs van fraude in 6 sociale fondsen Het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan van PC111 wordt ingericht door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Metaalverwerkende Nijverheid-BIS en werd toevertrouwd aan Pensioenfonds Metaal OFP. Pensioenfonds Metaal OFP beheert je aanvullend pensioen en zorgt voor de uitbetaling zodra je op wettelijk (vervroegd) pensioen gaat Sociaal Fonds VOHI Het Sociaal Fonds VOHI was één van de eerste in de social profit die een vormingsfonds oprichtte. Sinds 1989 worden de middelen van de 0,10%-maatregel voor 'risicogroepen' beheerd door dit vormingsfonds. Het is een fonds voor bestaanszekerheid met een paritair beheerscomité. Het beheerscomité telt 10 leden.De ene helft vertegenwoordigt de werkgeversorganisaties, de. www.sf323.be is een website beheerd door het Waarborg-en sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323) en door het Fonds 2de Pijler PC 323 (F2P PC 323), beiden fondsen voor bestaanszekerheid en hierna de fondsen 323 genoemd, die tot doel hebben, de toekenning van sectorale voordelen, de instroom alsook het welzijn op het werk in de vastgoedsector (PC 323)

Sociaal Fonds voor de Dienstencheques : Nieuw

VESOFO vzw, Vereniging van de Sociale Fondsen van de social‑profitsector (PC 337) is een dienstverlenende vzw opgericht door de sociale partners van de social-profitsector.Zij levert verschillende diensten aan 8 juridische entiteiten die actief zijn op het vlak van vorming, werkgelegenheid en het beheer van fondsen voor bestaanszekerheid PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd. Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek Arbeidsvoorwaarden Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking. 4.0. 4 reviews + Email; Whatsapp; Twitter; Facebook; Messenger; 1070 Anderlecht Hof ter Vleestdreef 5/1 Ben je eigenaar van deze zaak? 02 556 25 50 02 528 58 29; E-mail; Web; Categorieën Meubelen - Algemeen;.

Fonds voor bestaanszekerheid Group

De meeste fondsen hebben het statuut van een fonds voor bestaanszekerheid. De sectorale werkgevers en werknemersorganisaties beheren er samen de inkomsten. Meestal komt dat neer op 0,10 percent van de brutoloonmassa van de werknemers uit de sector brugpensioenregeling voor arbeiders vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan. Dit betekent dat voor de arbeiders die vanaf 56 jaar met een loopbaan van minstens 40 jaar door hun werkgever uit het bouwbedrijf op brugpensioen worden geplaatst, het Fonds voor Bestaanszekerheid van d No category Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersb

Algemeen Christelijk Vakverbond - Dienstencentrum Mechelen
 • Beekse Bergen leeuwen aanval.
 • Tahirah Sharif.
 • Inari fox.
 • Kunta Kinte waargebeurd.
 • Instax camera aanbieding.
 • Dutch Wallcoverings Behang beton groen TP1010.
 • Airline Iceland.
 • Raspberry Pi OS list.
 • Atheense Rivièra klimaat.
 • Faceland Rotterdam.
 • Lattenbodem Bestellen.
 • Genetkat leefgebied.
 • Niclosamide Kruidvat.
 • In de cockpit meevliegen.
 • Weekplanning PDF.
 • Diploma waarmerken DUO.
 • Wenkbrauwen epileren Amsterdam Oost.
 • WOON decoratie.
 • Snijbonen bewaren.
 • Beyoncé origine.
 • Muskusschildpad eieren.
 • Snelheid Airport Express.
 • Vinyl spray.
 • 1984 wiki.
 • Bo Derek net worth.
 • ClassDojo sign in.
 • Keuken meubelmaker.
 • Gebakken lucht REMIX.
 • Make Some Noise history.
 • Oranjebloesem 2018.
 • Gif voor dassen.
 • Kanun instrument kopen.
 • Amfexa kopen zonder recept.
 • Freshkid leeftijd.
 • Lamp uitdraaien.
 • Zelfbewust gedrag.
 • Plus Size women's clothing catalogs.
 • Welk dier is Mort van Madagascar.
 • Pol Pot doden.
 • How much is a train ticket from Hamburg to Berlin?.
 • Pizzeria Den Burg Texel.