Home

Lci richtlijn listeriose

Er is geen inenting om de ziekte te voorkomen. Om listeriose te voorkomen, is het belangrijk om op het volgende te letten: Was rauwe groenten altijd goed voor gebruik. Vlees en vis goed doorbakken. Houd rauwe etenswaren gescheiden van klaargemaakt voedsel. Restjes snel afkoelen en korte tijd bewaren Listeriose. Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn listeriose. Het stappenplan geeft een overzicht van het handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen. Voor achtergronden, toelichting en het tot stand komen van het stappenplan wordt verwezen naar de.

7.05.2018 Richtlijn infectieziektebestrijding Vlaanderen - Listeriosis 3/12 1 Algemeen Listeriose is een zeldzame en potentieel ernstige voedseloverdraagbare ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Listeria monocytogenes (Lorber 2010). Bacterium monocytogenes werd voor het eerst beschreven in 1926 (Murray 1926) De LCI ontwikkelt samen met deskundigen op het gebied van infectieziektebestrijding in het land richtlijnen voor de preventie en bestrijding van infectieziekten. De LCI is 24/7 bereikbaar om overheid en professionals inhoudelijk te adviseren bij het bestrijden van uitbraken van infectieziekten LCI-richtlijnen geven per infectieziekte een systematisch overzicht van 1) de meest recente kennis over relevante aspecten; 2) landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en 3) de rol van de GGD en andere professionals betrokken bij de bestrijding in de publieke gezondheid. Voor en door de praktijk

LCI-richtlijn Listeriose De listeriabacterie zit meestal in voedsel maar kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten. Naar de volgende slide: Actieve slide Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Listeria monocytogenes wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten

LCI-richtlijn Listeriose; Listeria meningitis and ventriculitis in an immunocompetent child: case report and literature review. Ben Shimol S, Einhorn M, Greenberg D. Infection. 2012;40:207-11; The global. Behandeling. Listeriose wordt langdurig, intraveneus behandeld met amoxicilline. Diagnostiek zwangere met klachten. Bij een zwangere die flink ziek is en koorts heeft is een bloedkweek de beste manier om de diagnose te stellen. Zie het hoofdstuk Diagnostiek van de LCI-richtlijn Listeriose en het Diagnostisch Vademecum Listeria monocytogenes.. Diagnostiek pasgeboren Zie voor meer informatie de LCI-richtlijn Listeriose . Listeriose is een meldingsplichtige ziekte (groep C). Diagnostiek: Kweek: liquor, vruchtwater. Bloedkweek: minimaal 2 sets (via 2 venapuncties) bij koorts en of verdenking invasieve infectie. Kweek . afnamemateriaal. liquor, vruchtwater, placenta. bewaarconditie na afname. koelkast (2°-8°C

Listeriose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Listeria monocytogenes. Bij gezonde personen verloopt de ziekte vaak zonder symptomen of met milde griepverschijnselen. Liseriose kan bij pasgeborenen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem leiden tot ernstige verschijnselen zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging (sepsis) De lijst met mogelijk besmette producten is gepubliceerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er is op dit moment een bron van Listeria-infecties geïdentificeerd, maar er is geen sprake van een duidelijk toegenomen aantal Listeria-infecties. Jaarlijks worden gemiddeld tachtig patiënten gemeld.Risico op ListerioseListeria monocytogenes is een bacterie di Vraagstellers aan de LCI. Er bleek een WGS-match tussen de voedselisolaten afkomstig van een vleesverwerkingsbedrijf en van patiënten met listeriose. Retrospectief konden 19 patiënten gelinkt worden: Ook de LCI-richtlijn Rabiës werd aangepast, op zowel het post- als het pre-expositiebeleid

 1. Log in op SWABID met IDM Auth Central Authentication. Om veiligheids redenen en toekomstige mogelijkheden is de procedure van SWABID verbeterd
 2. Laatste update: 2021-01-11 22:01:32 . © 2021 Stichting artsportaal | Privacy | Disclaimer | Realisatie Privacy | Disclaimer | Realisati
 3. Van 20 patiënten met Listeria is het zo goed als zeker dat zij in de afgelopen 2 jaar besmet zijn geraakt via vleeswaren. Hiervan zijn drie patiënten overleden en één vrouw heeft een miskraam gehad

Listeriose door vleeswaren 10 oktober, 2019 Begin oktober werd bekend dat er sinds 2017 twintig patiënten een Listeria-infectie hebben opgelopen, zo goed als zeker veroorzaakt door consumptie van vleeswaren LCI richtlijn listeriose; Meldingsplichtige ziekten; Antimicrobiële middelen. De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen: amoxicilline; cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) Externe referenties. amoxicilline; cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) Categorie Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) 1 juli 2019 Pagina 6 van 102 Hoofdstuk 1. Totstandkoming van de richtlijn 1.1 Aanleiding Q-koorts is een endemische ziekte. De incidentie van acute Q-koorts in Nederland is rond de 15 tot 25 gevallen per jaar Hepatitis B-status: de richtlijn adviseert bij de beoordeling van de immuunstatus van blootgestelde alle drie HBV-markers (anti-HBs, anti-HBc en HBsAg) in één keer te bepalen. De leeftijdsgrens voor iemand met een verhoogde kans op non-respons is verlaagd naar >40 jaar (was >50 jaar) conform de LCI-richtlijn hepatitis B

22.10.2018 RICHTLIJN INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING VLAANDEREN - LEPTOSPIROSEN 1/13 ///// RI HTLIJN INFETIEZIEKTE ESTRIJDING VLAANDEREN - LEPTOSPIROSEN Basistekst LCI 12.2000 (laatst gewijzigd augustus 2017) Vlaamse versie 10.2018 //// Richtlijn herzien door: dr. M. Mollers (LCI) en dr. WLM. Ruijs (LCI), met uitzondering van hoofdstuk Diagnostiek (NVMM) en arbo-onderdelen (Fleur Meerstadt, bedrijfsarts, LCI). Vaststelling Diagnostiek en schema Afhandeling meldingen september 2018. Vaststelling gehele richtlijn door het LOI op 20 november 2018. Tussentijdse wijzigingen Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Deze multidisciplinaire richtlijn beschrijft de kaders voor het vaststellen van de diagnose Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) en de vervolgstappen richting behandeling en re-integratie van mensen met QVS. De richtlijn is als volgt ingedeeld Op 31 december jl. is de definitieve versie van de LCI-richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor de professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie Het LCI heeft de richtlijn Uitvoering COVID-19 vaccinaties aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn: Absolute contra-indicaties: soms is de allergische reactie niet direct heel ernstig, bijvoorbeeld urticaria over het hele lichaam, maar trad deze reactie wel snel na de vaccinatie op en is het vervolgens adequaat behandeld

Zie de LCI-richtlijn Rabiës van het RIVM. 11 In de afgelopen decennia zijn er vier gevallen van rabiës in Nederland geweest, alle veroorzaakt door een beet in het buitenland (drie hondenbeten en een vleermuisbeet). Sinds 1977 zijn er in Europa vier rabiësgevallen via vleermuizen overgedragen op de mens Algemeen LCI-richtlijn COVID-19 RIVM Overzichtspagina 'Richtlijnen, leidraden, handreikingen'Federatie Medisch Specialisten Reanimatie ten tijde van COVID-19NHG Samen beslissen Leidraad thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19NVKG, Verenso, NIV, KNMG, NHG, V&VN, KBO-PCOB, Federatie Medisch Specialisten Leidraad Verwijzing van de. Wering van werk, school of kinderdagverblijf is, volgens de LCI-richtlijn Waterpokken en gordelroos, vanuit volksgezondheidsperspectief niet noodzakelijk. Wering is wel geadviseerd voor instellingen als de Ronald McDonaldhuizen, waar familieleden van ernstig zieke, vaak immuungecompromitteerde patiënten verblijven Voor de herziening van deze richtlijn is in 2008 een multidisciplinaire werkgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met lymeziekte betrokken medische disciplines, vertegenwoordiging van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten en adviseurs van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (zie.

LCI richtlijne

De richtlijn is ontwikkeld voor alle zorgverleners in de eerste en tweede lijn die bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met lymeziekte betrokken zijn zoals: huisartsen, SEH-artsen, internisten, infectiologen, dermatologen, neurologen, kinderartsen, medisch microbiologen, reumatologen, cardiologen, pathologen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en zorgverleners werkzaam. richtlijn is in ontwikkeling.. Hoewel de aanbevelingen geacht worden juist te zijn, kan ACTA niet verantwoordelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen die ontstaan bij naleving van deze richtlijn. Literatuur: Brennan MT, Wynn RL, Miller CS. Aspirin and bleeding in dentistry: an update and recommendations. Ora

Na goedkeuring door de Europese Commissie, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Commissie heeft de Gezondheidsraad op 24 december de minister geadviseerd over de inzet van dit vaccin en is de LCI Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie 2021 gepubliceerd.WerkzaamheidUit de fase 2-3 trials zijn gegevens beschikbaar over de werkzaamheid van het BioNTech/Pfize Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming, gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. Er wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor patiënten met OSAS LCI, RIVM. LCI-richtlijn hepatitis B (2015). LCI, RIVM. LCI-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg (2017). Lewin JM, Brauer JA, Ostad A. Surgical smoke and the dermatologist. J Am Acad Dermatol 2011;65:636-41

Richtlijnen & Draaiboeken LCI richtlijne

LCI-richtlijnen altijd op zak met gratis app // 20/07/2017 Voedselvergiftiging, een noro-uitbraak of een mogelijke infectie met een BRMO: de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziekten geven antwoord op de meeste vragen rond infectieziekten Elke LCI-richtlijn heeft een vaste opbouw en bevat onder meer informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van de infectie, verwekker, ziekteverschijnselen, diagnostiek, besmettelijkheid, behandeling en meldingsplicht. Om de richtlijnen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk,. Deze richtlijn is opgenomen in de RVP-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma als hoofdstuk 6. De richtlijn is op 3 december 2019 vastgesteld in het Landelijk RVP Rijksvaccinatieprogramma Overleg (LRO) na afstemming met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen (AJN, NCJ, KNOV, NHG Nederlands. Dit is de negende versie van de richtlijn GGZ en corona (publicatiedatum 28 oktober 2020). Voor een belangrijk deel volgt deze richtlijn de algemene LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM (in deze richtlijn wordt COVID-19 verder aangeduid als corona). Omdat de GGZ met haar verschillende behandel- en begeleidingsvormen en haar specifieke, diverse doelgroep vraagt om nadere uitwerking is deze.

Vragen en antwoorden Listeriose RIV

1.2 Doel van de richtlijn en werkwijze van de werkgroep Het doel van deze richtlijn is aan te geven welke medicamenteuze behandeling moet worden voorgeschreven aan patiënten met tuberculose. Deze richtlijn is gebaseerd op consensus bij de leden van de werkgroep. De richtlijn is ontstaan na bestudering van literatuur en internationale richtlijnen De LCI-richtlijn Hepatitis A geeft het volgende advies ten aanzien van een hulpverlener met hepatitis A: vanwege besmettelijkheid kan, bij werk in de zorg met direct patiëntencontact en/of werk in de voedselbereiding, pas begonnen worden met re-integratie in het eigen werk vanaf één week na het ontstaan van icterus (zie LCI-richtlijn Hepatitis A) [LCI 2014b] Versie 1.2 - 24 augustus 2020 Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van ziekenhuismedewerkers, waarbi In de Nederlandse richtlijn IBD, zowel als in internationale richtlijnen, heeft men uitgaande van de ongunstige effecten van actieve IBD op het beloop van de zwangerschap en de betrekkelijk grote kans op opvlamming van de ziekte na discontinueren van goed geïndiceerd gebruik van antiTNF-α medicatie, een genuanceerd positieve insteek voor het gebruik van een van de TNFα-blokkers (infliximab.

Listeriose (Listeria) RIV

Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 4053047 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie Richtlijn Uveitis - geautoriseerde versie Samenvatting Onderstaande is een overzicht van de uitgangsvragen en aanbevelingen per hoofdstuk 5 uit de richtlijn 'Uveitis'. Deze richtlijn is bedoeld om de diagnostiek en behandeling van patiënten met uveitis te optimaliseren. In deze samenvatting ontbreken he Veelgebruikte informatie kunt u als favoriet aanmerken. LCI-richtlijnen bevat een goede zoekfunctie, waarin u ook synoniemen voor infectieziekten kunt gebruiken. Als u bijvoorbeeld zoekt op MRSA, geeft de app de richtlijn voor Staphylococcus aureus-infecties. Het is niet nodig om online te zijn LCI. Landelijke Richtlijn Prikaccidenten. Versie 2019. Vrieze de NH, Rooijen van MS, Loeff van de MS, et al. Additional gonorrhea and chlamydia infections found with rapid follow-up screening in men who have sex with men with an indication for HIV postexposure prophylaxis

Diagnostiek Listeria monocytogenes RIV

Drie alternatieven worden in de LCI-richtlijn genoemd: rifampicine, ciprofloxacine en ceftriaxon (LCI, 2010). De vraag is welk van deze antibiotica de voorkeur zou moeten hebben. Conclusies . Niveau 1. Rifampicine, ciprofloxacine en cefriaxon zijn effectief in eradicatie van meningokokken uit de keelholte LCI-richtlijn Kinkhoest Diagnostiek (met medewerking van de NVMM) Microbiologische diagnostiek Directe diagnostiek Voor detectie van infectie met B.pertussis is PCR van nasofaryngeaal materiaal aanzienlijk gevoeliger dan kweek maar de gevoeligheid van beide hangt sterk af van de ziekteduur op moment van bemonstering, en voorts van leeftijd e Aankondigingen LCI-richtlijnen augustus-november 2017 5-12-2017. Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen van 1 augustus tot 1 december 2017 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten

Listeriose - Kinderneurologie

 1. Organisme: Het hepatitis B Virus (HBV) is een DNA-virus behorend tot de familie van hepadna-viridae waarvan HBV het enige virus is dat bij de mens voorkomt. Zie LCI richtlijn hepatitis B Transmissie: Hepatitis B besmetting vindt plaats door bloedcontact (met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen op niet intacte huid), prik-, bijt-, snij- of spatincidenten
 2. Pagina 3 LCI/NHC April 2007 Inleiding Deze richtlijn beschrijft het postexpositiebeleid na prik-, bijt-, snij- en spataccidenten met bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de en
 3. In de LCI Richtlijn hiv vind je uitgebreide informatie. Bekijk de LCI Richtlijn hiv. Andere richtlijnen. Ben je huisarts? Alle informatie over hiv, testen en behandelen vind je in de NHG-standaard Het soa-consult. NHG-richtlijn voor huisartsen. Hoe kom je als huisarts tot de juiste diagnose
 4. De geëigende antibiotica is beschreven in de LCI richtlijn kinkhoest, Week van de teek . Type: Nieuws... voor watchful waiting of preventief een eenmalige dosis antibiotica voorschrijven. Het NHG publiceerde onlangs het Week van de Teek 2015. Type: Nieuw
 5. Zie voor meer informatie de LCI-richtlijn Hepatitis A [1]. Pre-expositieprofylaxe. Pre-expositieprofylaxe komt in aanmerking voor personen met meer kans op een infectie met het hepatitis A-virus (HAV): bv. reizigers naar HAV-endemische gebieden, bij beroepsblootstelling en voor personen met een chronische hepatitis B of C-infectie

3.1 LCI-richtlijn Tuberculose. Link naar deze richtlijn op de website van het RIVM met o.a. informatie over de geschiedenis van de ziekte tuberculose, diagnostiek en behandeling. Via de link is ook publieksinformatie (ISI) van het RIVM over tuberculose te vinden. Zoeken in kennisbank Richtlijnen en tools soa-zorg voor GGD'en. Artsen en verpleegkundigen van de GGD'en en de centra voor seksuele gezondheid (soa-poli's) dienen de LCI-richtlijnen en -draaiboeken te raadplegen en toe te passen 15.1 Tijdig vaccineren van prematuren. Te vroeg geboren baby's hebben een verhoogd risico op infectieziekten (Mahieu 2009, Buijs 2012, Furck 2010), dus tijdig vaccineren is belangrijk.Tijdig vaccineren van prematuren gebeurt volgens de chronologische leeftijd en niet volgens de gecorrigeerde leeftijd Voor meer informatie zie de LCI-richtlijn Hepatitis B en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Zie de rechter navigatiekolom 'Meer over infectieziekten' voor verwijzing naar de richtlijnen. Meldingsplicht. Voor hepatitis B geldt een meldingsplicht (groep B2)

Listeriose en zwangerschap RIV

De tijdsduur van 15 minuten als norm voor het preventief gebruik van mondneusmasker bij zorgcontacten vervalt. Eerder was de aanbeveling om beschermingsmiddelen te gebruiken als een bezoek langer dan 15 minuten duurde. De aanbeveling is nu dat hulpverleners direct beschermingsmiddelen gebruiken. Het gebruik van FFP2-maskers wordt aanbevolen in situaties met verhoogd risico op het vrijkomen [ De instellingen van de CoronaMelder-app zullen waarschijnlijk worden aangepast wegens de opkomst van de Britse coronavariant.. Zie ook: Stroomschema Tetanusvaccinatie bij wonden (pdf 40 kB) van de LCI-richtlijn Tetanus. De incubatieperiode van tetanus is 24 uur tot 3 weken. Tetanusvaccinatie en eventueel TIG daarom zo snel mogelijk na de verwonding toedienen. Bij latere presentatie is het nog zinvol om dit tot 21 dagen na de verwonding te doen Verder staat in deze LCI-richtlijn Tetanus meer informatie over indicaties en de keuze van het vaccin. Tetanusvaccinatie bij kinderen is in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen in combinatie met andere vaccinaties op de leeftijd van 6-9 weken, en op 3, 4 en 11 maanden (DKTP-Hib-HepB vaccin) Het LCI heeft het eerste concept van de richtlijn COVID-19-vaccinaties gepubliceerd. De richtlijn is opgesteld door het RIVM in samenwerking met diverse gemandateerden vanuit de beroepsverenigingen

COVID-19 | LCI richtlijnen 30-10-2020 03:16 COVID-19 Richtlijn coronavirus nieuw coronavirus SARS-CoV-2 corona Samenvatting Verwekker: Coronavirus SARS-CoV-2 Besmettingsweg: Mens-op-mens-transmissie via directe druppelinfectie (hoesten en niezen), mogelijk indirecte transmissie vi LCI-richtlijnen Begrijpelijke vertaling van richtlijnen: De richtlijn is ook van toepassing voor kleinschalige woonvoorzieningen. Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen en woonzorgcentra (2017) Checklist - behorend bij hygiënerichtlijn; Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) ontwikkelt richtlijnen en dient als vraagbaak In een richtlijn staan alle aspecten van een infectieziekte beschreven, zoals epidemiologie, onderzoek, preventie en bestrijding. Diverse deskundigen en meelezers uit verschillende disciplines geven in verschillende beoordelingsrondes hun commentaar op de conceptversies van de richtlijn. Ga direct naar LCI

Listeriose › Cert

 1. gsmiddelen, Verpleeghuis- woon- en thuiszorg, [januari 2004] Handhygiëne, Verpleeghuis- woon- en thuiszorg, [maart 2004] Verens
 2. contactpersonen (zie ook LCI-richtlijn Meningokokkose en LCI-richtlijn Hib-infectie). Meningitis met pneumokokken (bij kind geboren na 2006), meningokokken, H. influenzae en Listeria zijn meldingsplichtig (groep C). Het laboratorium en arts melden dit aan de GGD
 3. g van de richtlijn Prik-, spat-, snij en bijtaccidenten komen met name voor tijdens de medische beroepsuitoefening in het ziekenhuis, maar daarnaast ook in de extramurale en openbare gezondheidszorg

Multidisciplinaire richtlijn predialyse. Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet?, 2016. Veilig gebruik van contrastmiddelen, deel 2, 2019. Veilig gebruik van contrastmiddelen, preventie van post-contrast acute nierschade (PC-AKI), 2017. Voeding en vitaminesuppletie, 2014 Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg Voor SO en AVG in verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar

Listeriose Atlasinfectieziekten

 1. Neurofibromatose bij kinderen (landelijke richtlijn) Neurologische complicaties van hematologische maligniteiten. NF1-Intraparenchymateuze-laesies. NF1-Plexiforme neurofibromen. Normal Pressure Hydracephalus. Parkinson. Perifere facialis parese. Pijn (oncologisch) Polyneuropathie. Postanoxisch coma. Postpunctionele hoofdpijn (werkwijze
 2. Richtlijn ITP volwassenen (2020) De Nederlandse Vereniging van Hematologie (NVvH) functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie en heeft werkgroepen voor diverse deelgebieden van de hematologie.. De Werkgroep Benigne Hematologie richt zich op congenitale en verworven trombocytopenieën, waaronder ITP valt. Aanspreekpunt voor ITP is M. Schipperus (m.r.schipperus@umcg.nl)
 3. Uitgangspunten en werkwijze testen medewerkers op Covid -19 (LCI-richtlijn Covid-19) 29 april 2020 / in Nieuws / door Martin Damme . Sinds half april kunnen medewerkers in de zorg, ook buiten het ziekenhuis, getest worden op het Corona virus
 4. Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 juni 2021 geldt een btw-tarief van 0% voor coronavaccins en -testkits
 5. eerd door respiratoire symptomen, ontwikkelen sommige patiënten ook myocarditis of andere hartproblemen, zoals hartritmestoornissen en acuut of langdurig hartfalen. *13 en 14 Deze klachten zijn ook beschreven bij personen met milde klachten en zelfs bij Medische Richtlijn Weefselcriteria Coronavirus versie 13 6/9 personen zonder.

LCI-richtlijn Lymeziekte. RIVM - Richtlijn - 2013 De ziekte van Lyme (Lymeborreliose) wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen deze bacterie oplopen door een beet van een teek die de Lymebacterie bij zich draagt. De ziekte komt in Nederland vaak voor. De ziekte kan zonder behandeling ernstige gevolgen hebben Handig die LCI-richtlijn van het RIVM. COVID-19 Richtlijn A Meldingsplichtige ziekte groep A Laboratorium en behandelend arts melden direct (al bij verdenking) aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD, dus ook 's avonds, in het weekend of op nationale feestdagen De kennisquiz is aangepast n.a.v. de update van de LCI-richtlijn Japanse encefalitis. Terug naar overzicht. Secretariaat NVMM. Postbus 21020 8900 JA Leeuwarden E-mail: secretariaat @ nvmm.nl Tel: 058 - 2939249. Sitelinks. WIP SWAB Federatie Medisch Specialisten ESCMID Misschien een hiaat, in elk geval voor mij een leerpunt. De berispte huisarts heeft de NHG-richtlijn niet gevolgd. Ik ken geen NHG richtlijn of standaard over scrotale pijn. Even googlen leert dat in de Farmacotherapeutische richtlijn NHG acute epididymitis staat dat bij acute scrotale pijn altijd een torsio testis moet worden uitgesloten Nederlandse PrEP Richtlijn, versie 1 [8 september 2016], gereviseerde versie 2 [15 april 2019] 1 HIV Pre-expositie profylaxe (PrEP

Richtlijn dagbesteding en -opvang Zvw, Wlz, en Wmo2015 . Rijk, gemeenten en aanbieders zijn volop aan de slag om bij kwetsbare mensen thuis zo lang als mogelijk in te zetten op stut en steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot 18.3 Actieve immunisatie. Kinderen die volgens het RVP Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd worden of zijn, krijgen geen los tetanusvaccin toegediend na verwonding. Vaccineren conform het RVP biedt voldoende bescherming tegen tetanus. Tetanustoxoïd wordt bij kinderen gegeven in de vorm van D(K)TP, zo nodig gecombineerd met Hib en/of HepB Organisme: Hiv is een retrovirus en behoort tot de subfamilie van lentivirussen waartoe o.a. ook simian immunodeficiëntie virus (SIV; aapachtig) en feline immunodeficiëntie virus (FIV; katachtig) behoren. Hiv is een retrovirus. Zie de LCI richtlijn hiv Transmissie: Via bloed-op-bloed en bloed-op-slijmvlies contact, dus prik, snij, spat en bijtincidenten Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van LCI inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van LCI en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen

1 LCI-richtlijn Tinea capitis Richtlijn vastgesteld LOI februari Algemeen Tinea capitis is een schimmelinfectie die op het hoofd voorkomt, met name bij kinderen. De aandoening wordt veroorzaakt door dermatofyten, huidschimmels die in staat zijn om te groeien op huid, haar en nagels. Voor het ziektebeeld tinea capitis worden verschillende benamingen gebruikt zoals ringworm en hoofdschimmel Op de website van het RIVM zijn LCI-richtlijnen voor infectieziektebestrijding te vinden, bedoeld als ondersteuning voor de dagelijkse GGD-praktijk. Ook voor kinkhoest zijn er richtlijnen opgenomen. Ga naar LCI-richtlijn Pertussis (kinkhoest Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) CONCEPT CONCEPT - 23 januari 2019 Pagina 8 van 74 . 159 • Overeenkomsten en verschillen van QVS met ME/CVS (zie paragraaf 3.1.4) 160 • Vóórkomen van QVS bij kinderen en behandeling van kinderen (zie Het RIVM heeft een aanvulling gemaakt bij de LCI-richtlijn COVID-19 die zich specifiek richt op diagnostische laboratoria. Er is een paragraaf in opgenomen over laboratoriumveiligheid bij het verwerken van monstermaterialen, ook voor diagnostiek naar mogelijke andere verwekkers en klinisch-chemische bepalingen Op de website van het RIVM zijn LCI-richtlijnen voor infectieziektebestrijding te vinden, bedoeld als ondersteuning voor de dagelijkse GGD-praktijk. Ook voor Q-koorts zijn er richtlijnen opgenomen. Ga naar LCI-richtlijn Q-koort

LCI richtlijn QVS > LCI richtlijn QVS LCI richtlijn QVS. Binnenkort komt er een nieuwe LCI Richtlijn voor QVS beschikbaar. U vindt deze dan hier. Actueel. Virtuele Q-tour 21 november: kijk de uitzending terug; Goedkeuring pilotstudie FISH test; Resultaten Q-koortsmonitor Re: LCI-richtlijn Babesiosis (Babesia) RIVM Bericht door abx » Do 12 Mar 2015, 22:29 Bij personen die na terugkeer uit malariagebieden symptomen krijgen, moet altijd tevens een Plasmodium- en/of Borrelia-infectie worden uitgesloten, dan wel worden meebehandeld 3.1 LCI-richtlijn Tuberculose. De richtlijn beschrijft aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan in geval van een gedwongen opname van een tuberculosepatiënt. Er worden voorwaarden genoemd waaraan de instelling die de patiënt opneemt moet voldoen 31-mrt-2020 - Inzet en testbeleid medewerkers wijkverpleging en huishoudelijke hulp | LCI richtlijne o De arts beoordeelt op basis van de RIVM LCI richtlijn COVID-19 of je wordt doorverwezen naar een testlocatie van de GGD. o Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen). Studenten met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met (indien nodig) toestemmin

Listeriose door vleeswaren NH

Verloskundigenpraktijk Heerhugowaard eo. - Clara wichmanntuin 10, 1705 JZ Heerhugowaard - Rated 4.9 based on 8 Reviews Bij alle drie de Kids hier.. richtlijn, is bij aanvang tevens een werkgroep 'Implementatie' geformeerd. De uiteindelijke richtlijn werd aldus opgesteld rond een stroomdiagram en 25 uitgangsvragen. Samenstelling van de werkgroep De werkgroep is breed en multidisciplinair samengesteld en kende vertegenwoordigers va LCI-richtlijn Zikavirus Zika virus, zikavirus (ZIKV) 1. Historie Het zikavirus (ZIKV) kon voor het eerst in 1947 worden geïsoleerd tijdens een onderzoek naar de transmissie van gele koorts bij wilde resusmakaken in het Zika Forest 1,2in Oeganda, waarna publicatie hierover in 1952 volgde Mycoplasma pneumoniae-infectie. Door | 2020-03-26T10:27:50+00:00 februari 4th, 2019 |. Read More Norovirus. Door | 2020-03-26T10:27:50+00:00 februari 4th, 2019 Zie voor meer informatie de LCI-richtlijn Kinkhoest. 6.5 Monitorbewaking Te vroeg geboren kinderen hebben vaak een indicatie voor vaccinatie onder monitorbewaking, omdat er in de eerste 24-72 uur na vaccinatie cardiorespiratoire incidenten kunnen optreden ( Buijs 2012 , Meinus 2012 , Clifford 2011 )

Waarvoor belt u de LCI? RIVM Magazine

Deze richtlijn en overige richtlijnen omtrent hepatitis B zijn te vinden op de website van het RIVM in de rechter kolom naast de . LCI-richtlijn hepatitis B (2). Aanleiding: Veroudering bestaande vaccinatierichtlijn uitgegeven door Nationaal Hepatitis Centrum . Maart 2016 . Contact: RIVM, LCI, 030-2747000 of lci@rivm.n Herziening LCI-richtlijnen . Er is een geheel herziene bijlage gepubliceerd bij de LCI richtlijn Covid-19 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het RIVM beschrijft hierin onder andere uitgangspunten met betrekking tot het preventief gebruiken van PBM 1 Richtlijn Prikaccidenten LCI/CIb/RIVM richtlijn infectieziekten 1 2 De volgende organisaties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten: LOI Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie Werkgroep Moleculaire Diagnostiek Infectieziekten GGD Nationaal Hepatitis Centrum Kenniscentrum voor hepatitis 2 LCI april 2007, kleine wijzigingen doorgevoerd in 2013. Organisme: HCV is een RNA-virus. Het hepatitis C virus (HCV) is ondergebracht in de familie Flaviviridae, samen met onder andere het gele koortsvirus, het denguevirus, het West Nilevirus en het Japanse encefalitisvirus. Zie voor meer achtergrondinformatie de LCI richtlijn hepatitis C. Transmissie: Via bloed-op-bloed en bloed-op-slijmvlies contact, dus prik, snij, spat e

Artikel in PDF E. de Booij, J.E. Zeegelaar, namens de werkgroep Tropische ulcera. Inleiding . Huidziekten staan in de top drie van meest voorkomende ziekten bij reizigers 0032/2021 LCI/JvD/at/gr Behandeld door LCI T (030) 274 7000 F (030) 274 4455 lci@rivm.nl Datum 5 februari 2021 Onderwerp Advies n.a.v. 99e OMT, deel 1 Geachte mevrouw Sonnema, Op 5 februari 2021 riep het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM het Outbreak Management Team (OMT) bijeen om te adviseren over de situati

Elfde richtlijn ggz en corona. Vanwege actualisatie van het RIVM in de LCI-richtlijn COVID-19 wederom een aanpassing in de richtlijn GGZ en corona. Belangrijkste wijzigingen: De eerste wijziging gaat over het vervallen van de tijdsduur van 15 minuten als norm voor het preventief gebruik van mondneusmasker bij zorgcontacten Update richtlijn GGZ en corona: aanpassingen in gebruik van mondneusmaskers. Op 4 februari is de 11de versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. Aanpassingen waren nodig, want het RIVM heeft haar LCI-richtlijn COVID-19 geactualiseerd. Het gaat om twee wijzigingen

sepsis - Listeria monocytogenes SwabI

 • Griekse yoghurt Zaanse Hoeve gezond.
 • Azobé duurzaamheidsklasse.
 • Uroloog varicocèle.
 • Super Smash Flash Beta 12 play.
 • Noice me.
 • Opvallende voetballers.
 • Toggenburger geit leeftijd.
 • Shoarma Veldhoven Zeelst.
 • Collégien sloffen.
 • American Staffordshire Terrier.
 • Michelle naam.
 • Jetski verhuur Oostende.
 • Professionele make up set.
 • RVS lassen TIG of MIG.
 • Tattoopoint Zwolle.
 • Vakantie Spanje All inclusive.
 • Lichttherapie huidverjonging.
 • Betadine oplossing.
 • Thomas Martin Einstein.
 • Basisschool de Stroom Helmond.
 • Medicatie tegen druk in hoofd.
 • Kat blaast naar zus.
 • Kun je zien wie je Pinterest bekijkt.
 • Ring met blauwe Topaas.
 • Haarlem 105 luisteren.
 • Nor Tec dual car camera handleiding.
 • Optometrisch onderzoek betekenis.
 • Methandrostenolone (Dianabol).
 • Original love quotes.
 • Is heath ledger dead.
 • Spinazie Midden Oosten.
 • Britse ontdekkingsreizigers.
 • Happy birthday Quotes.
 • Nivea crème onder ogen.
 • Coca Cola zero aldi prijs.
 • Wat zijn leptonen.
 • Non REM slaap.
 • Merry Christmas Everybody Slade wiki.
 • Is Bing veilig.
 • Richard Rosenthal.
 • U waarde glas tabel.