Home

Intellectueel eigendom betekenis

Intellectueel eigendom. Uitsluitend recht van een persoon op zijn geestelijke voortbrengselen, zoals bijv. een boek, een databank of een merk. Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11034 Het begrip intellectuele eigendom (IE) slaat op alle voortbrengselen van de geest. Het omvat zowel literaire en artistieke eigendom als industriële eigendom. Literaire en artistieke eigendom bestaat uit het auteursrecht, de naburige rechten en het databankenrecht. Het heeft onder meer betrekking op literaire en artistieke werken

intellectuele eigendom het eigendomsrecht dat iemand kan laten gelden op produkten van zijn geestelijke arbeid. →auteursrecht, →octrooi Intellectuele eigendom = Intellectuele eigendom (IE) is een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten. Onder Intellectuele -eigendomsrechten worden de quasi-exclusieve rechten van rechthebbenden op... Werk = Het artistieke en Intellectuele concept, het idee achter een productie Wat is intellectuele eigendom? Heeft u een boek geschreven, een uitvinding gedaan of een design ontworpen? Uw creatie is uw intellectuele eigendom. Deze wordt beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht Intellectuele Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten. Een registratie geeft u een sterkere positie ten opzichte van concurrenten. Ook kan een registratie helpen voorkomen dat een ander er vandoor gaat met uw concept naam, logo, ontwerp of uitvinding

Intellectueel eigendom - 6 definities - Encycl

intellectueel eigendomsrecht. Intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Onder het IE-recht vallen onder andere het auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen Soorten intellectueel eigendomsrecht. Nederland kent de volgende soorten intellectueel eigendomsrecht: Octrooirecht of patentrecht Octrooirecht beschermt een uitvinding op een technisch proces of product. Anderen mogen deze niet maken, gebruiken, doorverkopen, verhuren of afleveren. U kunt anderen hiervoor toestemming geven met een octrooilicentie Juridische technisch heet zo'n idee 'intellectueel eigendom'. Het idee is van jouw en ontstaan vanuit jouw intellectueel geheugen. Heb je het idee met een groep van mensen uitgewerkt, dan kan het intellectueel eigendom als groep worden vastgelegd Het recht van intellectuele eigendom is vastgelegd in een groot aantal nationale wetten en internationale verdragen, richtlijnen en verordeningen. In deze wet- en regelgeving wordt geregeld wat het voorwerp van het intellectuele eigendomsrecht is, wie de rechthebbende is, wat de voorwaarden voor bescherming zijn, wat de omvang van het exclusieve recht is en met welke maatregelen dit recht te. intellectueel eigendom: Afgekort: IE (Engels: intellectual property rights of IPR). Een verzamelnaam voor immateriële activa zoals auteursrechten, patenten, octrooien, handels- en merknamen, domeinnamen en andere vruchten van intellectuele arbeid. Deze immateriële activa kunnen een enorme waarde vertegenwoordigen. Zie ook: innovatie, onderzoek & ontwikkeling, kenniskapitaal, octrooi, octrooi.

Auteursrecht valt onder het intellectuele eigendom. Artikel 1 van de Auteurswet zegt het volgende: het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van wetenschap, letterkunde, of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld Intellectuele eigendom, intellectuele rechten of intellectuele eigendomsrechten is een reeks rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten. Intellectuele-eigendomsrechten zijn de q [..

Betekenis intellectueel. Wat betekent intellectueel? Hieronder vind je 3 betekenissen van het woord intellectueel. intellectueel eigendom >> Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe Onder intellectueel eigendom worden veelal rechten verstaan als octrooien, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, auteursrechten, bedrijfsgeheimen en know-how. Een onderneming kan het intellectueel eigendom intern gebruiken maar ook extern beschikbaar maken voor derden door onder meer licenties of verkoop

De betekenis van een merk is volgens artikel 2.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) als volgt: Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te. IT-contracten (deel 14): Intellectuele Eigendom Als je een IT-contract sluit tot de levering of terbeschikkingstelling van bijvoorbeeld een website of software is het belangrijk na te denken over de intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht is veruit het belangrijkste intellectuele eigendomsrecht om software te beschermen Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking uit te sluiten. Eigendom van een natuurlijke persoon heet particulier, privaat eigendom en privé-eigendom; eigendom van een gemeenschap gemeenschappelijk of collectief eigendom; eigendom van een staat heet. Intellectuele eigendom & technologie. Intellectuele eigendom (IE) is voor veel ondernemingen een key asset. Octrooien, merken, auteursrechten en andere IE-rechten verschaffen een essentiële voorsprong op concurrenten en bepalen in belangrijke mate de waarde van de onderneming

Wat is intellectuele eigendom? FOD Economi

Intellectueel eigendom - Hoofdinhoud. Het intellectuele eigendomsrecht maakt het mogelijk ideeën en innovaties van ontwikkelaars, auteurs, uitvinders en ontwerpers te beschermen. Dit voorkomt dat derden het idee kunnen gebruiken en daarvan kunnen profiteren zonder daar goedkeuring voor te hebben Wat zijn intellectuele eigendomsrechten? Intellectuele eigendomsrechten bieden bescherming aan voortbrengselen van de geest. In tegenstelling tot het gewone eigendom, beschermt het immateriële goederen. Intellectuele eigendomsrechten beschermen bijvoorbeeld niet de (fysieke) auto zelf, maar wel ideeën die gestalte hebben gekregen

Intellectuele eigendom in de wet. Het intellectuele-eigendomsrecht (IE) is de losse verzameling van wetten en internationale verdragen die het eigendomsrecht regelen voor producten van intellectuele arbeid.. Bij de verlening van een intellectueel-eigendomsrecht aan de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk, krijgt de auteur door de. Het intellectuele eigendomsrecht (IE-recht) behoort tot het privaatrecht en is onder te verdelen in Auteursrecht en Industriële eigendom. Auteursrecht heeft betrekking op persoonsgebonden creatieve prestaties en industriële eigendom op commerciële producten en diensten. Andere rechten die onder het IE-recht vallen zijn bijvoorbeeld het Databankrecht, het Chipsrecht, het Handelsnaamrecht. Intellectuele eigendom Kennis, vaardigheden en informatie, die vanwege een beschermde status concurrentievoordeel opleveren voor de eigenaar ervan Wat is intellectueel eigendom. Concept en betekenis van intellectueel eigendom: Intellectueel eigendom verwijst naar het genieten van voordelen en bescherming. Onder intellectuele eigendomsrechten worden de quasi-exclusieve rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan. Per intellectueel eigendomsrecht verschillen de rechten en de rechthebbenden van aard, omvang en duur

Wat is de betekenis van Intellectuele eigendom

1.1 Intellectuele eigendom (IE) 1.1 - Intellectuele eigendom (IE) Print this page Auteur: Th.C.J.A. van Engelen Immateriële voorwerpen. Intellectuele eigendomsrechten beschermen onstoffelijke, ontastbare voorwerpen. De belangrijkste IE-rechten zien op merken, werken. Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals teksten, foto's, software, uitvindingen, merknamen en waardevolle kennis. Via wetten zoals de auteurswet en de octrooiwet wordt intellectueel eigendom beschermd. Door ICT-jurist Arnoud Engelfriet (blog, contact) Wat is intellectuele eigendom? Waarom gebruikmaken van intellectuele eigendom? Wat is de wetgeving met betrekking tot de verschillende intellectuele eigendomsrechten? De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom is bevoegd voor alle zaken met betrekking tot intellectuele eigendom in België Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde 'voortbrengselen van de menselijke geest', zoals een schilderij, een boek, een uitvinding of software. In Nederland kennen we verschillende vormen van intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten - 2 definities - Encycl

 1. g gekopieerd worden. Denk aan het kopiëren van kledingontwerpen, teksten van boeken of het onrechtmatig gebruiken van een merk. Heeft u een geschil betreffende intellectueel eigendom en wilt u hier een advocaat voor in de hand nemen, kies dan voor De Brouwer Advocaten Rotterdam
 2. Intellectueel Eigendomsrecht. Op dit terrein houden wij ons dagelijks bezig met onder meer: het procederen en adviseren over IE-rechten zoals merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten, modelrechten en onrechtmatige (slaafse) nabootsingen; procederen en adviseren over reclamerecht, misleidende en vergelijkende reclame en internetmarketing.
 3. Intellectueel eigendomsrecht Het intellectueel eigendomsrecht (ook wel: industriële eigendom) is een verzameling aan wet- en regelgeving om geestelijke voortbrengselen te beschermen. Afhankelijk van het soort voortbrengsel, wordt deze beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht, het handelsnaamrecht, het modellenrecht of het databankenrecht
 4. Startups komen in aanraking met verschillende soorten intellectueel eigendom (IE). Dit is een verzamelterm die verschillende onderwerpen beslaat. Het kan gaan om auteursrecht op ontwikkelde software, handelsnamen, de merknaam van een product of een octrooi op een technische uitvinding
 5. Geen onderwerp staat zo vaak in de belangstelling als de vraag naar de waardering van rechten van intellectuele eigendom. De opkomst van octrooiveilingen - in 2006 gestart door Ocean Tomo [1] in de VS - heeft in elk geval voor een lichtpuntje gezorgd in het zichtbaar maken van de waarde van een octrooi. Veel is er gezegd en geschreven over de betekenis van immateriële waarde.
 6. Betekenis van intellectueel eigendom voor jouw bedrijf. Geplaatst op 28 januari 2019 door redactie / 0 Reacties. Wat kan de betekenis van intellectueel eigendom voor jouw bedrijf zijn

Intellectueel eigendom Rechtspraa

 1. g, en om die te beschermen, moet u zelf stappen ondernemen
 2. Intellectuele Rechten Intellectuele eigendom is steeds belangrijker geworden in onze maatschappij. Het exploiteren van IE rechten is een belangrijke ontwikkeling. Natuurlijk zijn er contracten voor de oude vormen van IE, zoals het schrijven van een boek, of rechten op een foto
 3. Intellectueel eigendom: wat is de grootste fout die zzp'ers maken? De grootste fout die zzp'ers maken is dat ze hun intellectueel eigendomsrecht weggeven zonder hiervoor betaald te krijgen. Intellectueel eigendom betekent dat jij eigenaar bent van hetgeen aan jouw brein is ontsproten. Auteursrecht is zo'n voorbeeld van intellectueel eigendom
 4. g goed plant, versterkt u uw positie als anderen u proberen te kopiëren
 5. De betekenis van intellectueel eigendom vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van intellectueel eigendom gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 6. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'intellectueel', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Naarmate rechten van intellectueel eigendom korter vóór surséance van betaling en/of faillissement zijn overgedragen, is de kans groter dat dit stuit op problemen met een (eventuele) curator. Wacht dan ook niet te lang en schakel waar nodig een specialist in om u te helpen bij het identificeren van uw intellectuele eigendomsrechten en deze (in een IPHC) veilig te stellen Intellectueel Eigendomsrecht. Het Intellectuele Eigendomsrecht (afgekort: 'IE') is de verzamelnaam van een aantal bijzondere vermogensrechten, waaronder het handelsnaamrecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht. Intellectuele eigendom heeft betrekking op niet-stoffelijke objecten

Betekenissen van IPC in het Engels Zoals hierboven vermeld, IPC wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Intellectuele eigendom Comité. Deze pagina gaat over het acroniem van IPC en zijn betekenissen als Intellectuele eigendom Comité Betekenis van intellectuele dader Wat betekent intellectuele dader? Betekenis intellectuele dader: De dader achter de schermen, ook wel middellijke dader genoemd. Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken De betekenis van intellectuele eigendom vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van intellectuele eigendom gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Je wordt altijd geadviseerd door modellen- en merkengemachtigden gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht. Bekijk services. Merk registreren. Het registreren van een merk zorgt ervoor dat je een monopolie krijgt op het merk. Hierdoor kan je concurrenten tegenhouden Intellectueel eigendom beschermen Het auteursrecht of copyright is het exclusieve recht van de maker van een oorspronkelijk werk van letterkunde, wetenschap of kunst - of van zijn rechtverkrijgenden - om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen

Intellectuele eigendom Benelux-Bureau voor de

Goederenrecht, wat valt daaronder? Voor vragen of adviezen, neem contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom Intelligente technologie vraagt om slimme, toekomstgerichte juristen. Slimme technologieën als artificiële intelligentie, robotica en online platformen, hebben een grote impact op de exploitatie van intellectueel eigendom BUREAU INTELLECTUELE EIGENDOM. Hendrikstraat 69 ǀ Telefoon: 498933/433336 ǀ info.bie@minhi.gov.sr. Maandag t/m donderdag van 09.00 u. - 14.00 u. ǀ Vrijdag van 09.00 u. - 13.30 u. Het Bureau Intellectuele Eigendom is een afdeling van het Ministerie van Handel en Industrie en is belast met de uitvoering van taken betreffende de Intellectuele. De Commissie heeft de betekenis van intellectueel eigendom herhaaldelijk erkend. The Commission has on numerous occasions recognised the importance of intellectual property. Het is intellectueel eigendom van Saul Goodman Producties. Look, it's the real and intellectual property of Saul Goodman Productions

Betekenissen van BOIP in het Engels Zoals hierboven vermeld, BOIP wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom. Deze pagina gaat over het acroniem van BOIP en zijn betekenissen als Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom Neem dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. De advocaat voor intellectueel eigendom kan u helpen en/of voorzien van goede juridische adviezen. Contract opstellen. Hoe stel je nou een contract op waarbij een bepaalde afspraak tussen twee of meer personen wordt vastgelegd? Wij gaan hier dieper op in Antwoorden. Wat Is Intellectueel Eigendom - YouTube www.youtube.com. Vind meer video's over wat is intellectueel eigendom op YouTube. YouTube is het online portaal om video's te uploaden en bekijken. Video's met informatie over allerle

intellectueel - de betekenis volgens Wiktionary

Intellectuele Eigendomsrechten en de rechten van de

Geldend van 01-10-2013 t/m 30-09-2016. Toon relaties in LiDO Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 's-Gravenhage, 25-02-2005; Maak een permanente link Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 's-Gravenhage, 25-02-2005; Toon wetstechnische informatie Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor verschillende rechten die aan mensen worden toegekend wanneer zij een uitvinding doen of uitvoering geven aan een idee. Voorbeelden zijn het octrooirecht, het auteursrecht, en het merkenrecht Betekenis 'eigendom' Je hebt gezocht op het woord: eigendom. 1 ei ·gen·dom ( de ; m ) 1 het recht om over een zaak in alle opzichten te beschikken 2 ei ·gen·dom ( het ; o ; meervoud: eigendommen ) 1 zaak die je in eigendom bezi Vertalingen van 'Intellectueel eigendom' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

IT Jurist - IT-recht, Intellectueel Eigendomsrecht

Wat is de betekenis van Intellectueel - Ensi

 1. We hebben geen vertalingen voor intellectueel eigendom in Nederlands > Duits Anders gespeld: intellectuele eigendom 95.45% probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites
 2. We hebben geen vertalingen voor intellectueel eigendom in Nederlands > Engels Anders gespeld: intellectuele eigendom 95.45% probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites
 3. Ondernemers onderschatten nog vaak de waarde van hun intellectueel eigendom. Met het toenemen van de mogelijkheden om je merk uit te baten, neemt ook het gevaar van misbruik door derden toe
 4. In de kenniseconomie van vandaag is een groot deel van de waarde van uw bedrijf gebaseerd op immateriële activa en goodwill. Uw intellectueel eigendom is cruciaal om een concurrentieel voordeel te behalen. Met een coherente IE-strategie, met zowel commercialisering als handhaving, behaalt u een maximale waarde uit uw portefeuille
 5. De begrippen intellectuele eigendom, intellectuele rechten of intellectuele eigendomsrechten zijn een verzamelnamen voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten

De term intellectueel eigendom (intellectual property) dekt een groot speelveld. Het gaat om producten van de geest die zich vertalen naar vaak creatieve uitingen of technische oplossingen, maar ook naar bijvoorbeeld een goede naam voor een product of dienst Intellectueel Eigendom. Wat is het? Het intellectueel eigendomsrecht (of I.E. recht) regelt de aanspraken op- en bescherming van onder meer een (concreet) idee, een uitvinding, een tekst of verhaal, een ontwerp (bijvoorbeeld voor meubels of andere gebruiksvoorwerpen), een (computer, en/of televisie)programma,.

Antonie Pannekoek Archives

Alles over de akte van overdracht van intellectuele eigendom

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals teksten, foto's, software, uitvindingen, merknamen en waardevolle kennis. Via wetten zoals de auteurswet en de octrooiwet wordt intellectueel eigendom beschermd Het Intellectueel Eigendom (IE) betreft hoofdzakelijk uitvindingen, modellen of onderscheidingstekens op allerlei gebieden, die u wenst te beschermen tegen ongeoorloofde en ongeautoriseerde exploitatie door derden Bescherming intellectueel eigendom. Het intellectueel eigendomsrecht is soms een ondergeschoven kindje. Vaak sta je er als ondernemer niet genoeg bij stil dat de bescherming van je intellectueel eigendom voor de onderneming van groot belang is. Je wilt immers niet dat een concurrent met jouw idee, merk, product of handelsnaam aan de haal gaat Wat is intellectueel eigendom en hoe krijg je alleenrecht? Iedere maker of bedenker van een stuk of werk heeft daarover automatisch het intellectueel eigendom. Dat houdt feitelijk in dat diegene ook het recht heeft om alleen te besluiten wat er verder met het werk gebeurt. In de volksmond wordt dit ook wel het copyright of het kopieerrecht genoemd Intellectuele eigendom verwijst naar het geheel van exclusieve rechten op intellectuele scheppingen. Er kunnen twee categorieën worden onderscheiden: industriële eigendom, waaronder uitvindingen (octrooien), merken, tekeningen en modellen van nijverheid en geografische aanduidingen, en auteursrechten, waaronder ook werken van letterkunde en kunst vallen

Hoe kies je de juiste veiligheidshandschoen? - Nieuws

Intellectueel eigendom Rijksoverheid

 1. Bescherm je intellectuele eigendom. Contacteer de VLAIO bedrijfsadviseurs om je wegwijs te maken in intellectuele eigendom, of kom naar één van de infosessies die we organiseren Ontdek onze workshops en infosessies rond intellectuele eigendom
 2. g intellectueel eigendomsrecht op door haar ontwikkelde medicijnen
 3. In de praktijk wordt de broncode veelvoudig ontworpen en gemaakt door werknemers of ingehuurde derden (softwarehuizen, ZZP-ers, stagiaires, etc.) en dit kan een probleem opleveren in verband met het eigendom van de broncode/software. Om te bepalen of een broncode uw eigendom is, moet er gekeken worden naar de bepalingen in de Auteurswet
 4. g voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens, zoals in onze privacyverklaring wordt vermeld

Intellectuele eigendomsrechten - MKB Servicedes

Het intellectueel eigendomsrecht (of kortweg IE recht) ziet op alle voortbrengsels van de menselijke geest. Dat is de overkoepelende term, maar binnen het intellectueel eigendomsrecht kunnen tal van andere rechtsgebieden worden ondergebracht Intellectueel Eigendom Het Intellectuele Eigendomsrecht beschermt de ideeën en innovaties van ontwikkelaars, auteurs, uitvinders en ontwerpers. Wat is Intellectueel Eigendom? Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties zoals uitvindingen, software, teksten, domeinrechten, muziek en merken. De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht. Intellectuele eigendom & innovatie. Ook uw organisatie heeft intellectuele eigendomsrechten (en cruciale bedrijfsgeheimen). Vaak vormen intellectuele eigendomsrechten of geheime knowhow de kernwaarde van de onderneming of instelling. Bescherming, strategie, handhaving, contracten en management zijn cruciaal Octrooien, merken en modellen zijn bekende IE-rechten of intellectueel eigendomsrechten. Overheidsinstanties brengen de wettelijke kosten in rekening voor het aanvragen en in stand houden van deze rechten. Met deze rekenhulp berekent u wat de kosten van een octrooi, merk of model zijn. Let op: de rekenhulp rekent niet alle kosten mee

intellectueel eigendomsrecht betekenis - Juridisch woordenboe

En nog recentelijk is in het mei-nummer van Ars Aequi 2017 door Dirk Visser en Hanneke Spath een oproep gedaan om (nu echt) te komen tot een Boek 9 BW, zij het met een codificatie van (alleen) de vermogensrechtelijke aspecten van de intellectuele eigendom. Deze oproep werd gesteund door vijftig i.e.-hoogleraren De naam, het logo en gerelateerde handelsmerken en servicemerken, eigendom van The Western Union Company, zijn gedeponeerd en/of worden gebruikt in de VS en veel andere landen. Alle andere logo's, handelsmerken, servicemerken en handelsnamen waarnaar verwezen wordt op deze website zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars

Triple A Advocaten - Home - Willemstad - CuracaoPiraterij Stockfoto's, Afbeeldingen en Vectoren | Stockfresh

Intellectueel eigendom ontstaat wanneer u iets bedenkt, ontwerpt of uitwerkt. Het intellectueel eigendom is dan ook een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Dit kunnen merken zijn, maar bijvoorbeeld ook muziek, uitvindingen, vormgevingen, teksten, software, games en foto's Een sterk merk staat symbool voor de identiteit van je bedrijf en voor de kernwaarden van je product of dienst. Je merk vertegenwoordigt een belangrijke financiële waarde voor je bedrijf. De waarde van een merk, (handels)naam, model, verpakking of product - het intellectuele eigendom - wordt nog te vaak onderschat Een intellectueel is iemand die iets interessanter ontdekt heeft dan sex. Deze maatregelen zijn met name gerechtvaardigd wanneer elk uitstel voor de houder van een intellectueel eigendomsrecht onherstelbare schade zou veroorzaken Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor de verschillende rechten die aan mensen worden toegekend wanneer zij een uitvinding doen of uitvoering geven aan een idee. Voorbeelden zijn het octrooirecht, het auteursrecht, en het merkenrecht

 • Vlaggenstok zwart.
 • Salaris Directiesecretaresse Gemeente.
 • XXL tegels marmerlook.
 • Photo filter online.
 • Krijsende meeuwen.
 • Meest voorkomende achternaam Nederland 2020.
 • Nyrstar jobs.
 • Oud Katholieke kerk Utrecht uitzending gemist.
 • Free Netflix account 100% working.
 • Dodendans muziek.
 • YAMAHA RAPTOR Handgas.
 • Soul Secrets Wisdom of India Body Milk spray.
 • Mazda Private Lease België.
 • Biodermal Littekencrème aanbieding.
 • Neurologische syndromen.
 • Victoriaanse kleding zelf maken.
 • Afhaal Leiden.
 • IFRS 9 Financial Instruments.
 • Zwaargewicht boksen.
 • Vlaggenstok zwart.
 • Soorten lamellen rolluiken.
 • Vakantieboerderij Ameland.
 • Automaterialen Spijkenisse.
 • Wijnbar Dordrecht.
 • Gipsen ornamenten.
 • Opgelicht en betaald met creditcard.
 • Wanneer trap verven nieuwbouw.
 • Font shop.
 • Houten schommelstoel.
 • Pokemon platinum pokedex 096.
 • Rienk en Bianca.
 • Soul Secrets Wisdom of India Body Milk spray.
 • Melanzane parmigiana Jamie.
 • Samenwonen checklist.
 • Stellingweg 2 Hengelo.
 • Openingstijden bruis maastricht.
 • Bodybuilding female.
 • Sint Antoniusschool liedekerke.
 • Genderstereotypering.
 • Belle en het beest musical liedjes Nederlands.
 • Lekkerste knoflooksaus supermarkt.