Home

Jesaja 10

Jesaja 10 (NBV) - EO

 1. 5 10:5 Jes. 14:24-27 Nah. 3:18 Sef. 2:13-15 Wee Assyrië, gesel van mijn toorn, stok waarmee ik in mijn woede sla. 6 Je koning zend ik naar een goddeloos volk, ik stuur hem af op het volk dat mij tergde, om te plunderen en te roven en buit te behalen, en hen te vertrappen als vuil op straat. 7 Maar zo heeft hij dat niet bedoeld, hij heeft iets anders in de zin, hij streeft naar de ondergang.
 2. Oude Testament (Bijbel in Statenvertaling), De profeet Jesaja ; hoofdstuk 10. 1 Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, die moeite voorschrijven;. 2 Om de armen van het recht af te wenden, en om het recht der ellendigen Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden, en opdat zij de wezen mogen plunderen!. 3 Maar wat zult gijlieden doen ten dage der.
 3. Jesaja 10. God waarschuwt Israël 1 De Heer zegt tegen Israël: Het zal slecht aflopen met de onrechtvaardige leiders die onrechtvaardige wetten en regels maken. 2 Wetten waardoor arme mensen worden verdrukt en oneerlijk worden behandeld

Jesaja 10 - Oude Testament - Statenvertalin

Ps. 83:10 Jes. 10:26-27 14:25 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte. en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Jesaja 10 Het boek van de profeet Jesaja. HSV 1 Wee hun die verordeningen van onrecht instellen, en de schrijvers die onheil voorschrijven. 2 om de armen van hun recht weg te duwen, en de ellendigen van Mijn volk van het recht te beroven, zodat weduwen hun buit worden, en zij wezen. Jesaja 10. 10. 1 Wee hun die heilloze verordeningen uitvaardigen, en de schrijvers die lasten voorschrijven, 2 om de geringen van het recht weg te dringen en aan de ellendigen mijns volks het recht te ontroven, zodat de weduwen hun buit worden en zij de wezen uitplunderen

Jesaja 10:1-34—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Jesaja 10 Jesaja 10. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 9 Er komt weer een koning Het volk zal een stralend licht zien. 9 1 Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen. in het land waar het nu nog donker is Jesaja 10 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) Jesaja 10 Gods toorn over Efraïm (vervolg), de tuchtroede Assur, een rest behouden, opmars van de Assyriërs 59 Jesaja 11 De Messias, het vrederijk, Israël vergaderd en verenigd 64 Jesaja 12 Danklied 68 Jesaja 13 Profetie over Babylon (1) 70 Jesaja 14 Profetie over Babylon (2), Assur en Filistéa 74 Jesaja 15 Profetie over Moab (1) 8 De HERE regeert! - Jesaja 10:5-19. De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld

Jesaja 10 - BasisBijbe

Jesaja 10 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Jesaja 41:10 > Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10 angst kracht piekeren toerusting beloften. NB 10 11:10 Rom. 15:12 Op. 5:5 22:16 Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 11 Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen uit Assyrië en Egypte, uit Patros, Nubië en Elam, uit Sinear en Hamat, en van de eilanden in zee Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld. De naam van de profeet Jesaja betekent: 'De Heer heeft heil verschaft'. De prediking van Jesaja is samen te vatten in één thema: 'de Heer alleen verlost met als tegenstelling: alle menselijke hulp is ijdel'. Dat is het grote thema van Jesaja Jesaja 41:10 NBG51 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand

HSV - Jesaja 10 - Het boek van de profeet Jesaja

Van de 1e letters ( Tenzij anders aangegeven ) kan een tekst gemaakt worden uit Jesaja. De vragen zijn gemaakt uit de GBS uitgave van de Statenvertaling. Oplossingen inzenden uiterlijk woensdag 16 december op het adres Puzzelrubriek Opschrift. 1 Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda.. De rechtszaak van God tegen Zijn volk. 2 Deut. 32:1 Luister, hemel,. neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt:. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen

Jesaja 10 Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, die moeite voorschrijven; Om de armen van het recht af te wenden, en om het recht der ellendigen Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden, en opdat zij de wezen mo... Read verse in Statenvertaling (Dutch Jesaja (Hebreeuws: יְשַׁעְיָהוּ, Jeshajahoe, Grieks: Ἠσαίας, Ēsaias) was een van de grote Profeten uit de Hebreeuwse Bijbel.Jesaja trad tussen 750 en 700 v.Chr. op als profeet aan het hof van de koningen van het Koninkrijk Juda.Volgens uitleggers bevat het Bijbelboek Jesaja dat zijn naam draagt, niet alleen materiaal van hemzelf, maar ook van latere leerlingen

Jesaja 10 NBG51 Bijbel YouVersio

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:1 Drie keer stelde hij ze gerust met de woorden: 'Wees niet bang' (Jesaja 41:5, 6, 10, 13, 14). Hoewel de woorden in Jesaja 41:10 in eerste instantie gericht waren tot de trouwe Joden in Babylon, heeft Jehovah ervoor gezorgd dat die woorden bewaard zijn gebleven om troost te geven aan al zijn aanbidders (Jesaja 40:8; Romeinen 15:4)

Jesaja 10:27 En het zal geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil. Read verse in Statenvertaling (Dutch Jesaja 10 Het Boek 1 Wee de onrechtvaardige rechters en hen die slechte wetten uitvaardigen, zegt de HERE, 2 zodat er geen gerechtigheid is voor de armen, weduwen en wezen. Ja, het is waar dat zij zelfs weduwen en ouderloze kinderen schaamteloos plunderen. 3 En wat zult u doen als Ik u bezoek op de dag dat Ik vanuit een ver land de verwoesting op u afstuur

Jesaja 61:10 - BGT. Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad Wij willen, met Gods hulp, met u overdenken wat u vindt in Jesaja 26, de verzen 10 tot en met 12: Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid, hij drijft onrecht in een gans richtig land, en hij ziet de hoogheid des Heeren niet aan.. Heere, is Uw hand verhoogd, zij zien het niet; maar zij zullen het zien en beschaamd worden, vanwege de ijver over Uw volk, ook zal. De Messias en het vrederijk: Jesaja 11:1-10 1. En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2. En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN 75 of The Top 100 Retailers Can Be Found on eBay. Find Great Deals from the Top Retailers. eBay Is Here For You with Money Back Guarantee and Easy Return. Get Your Jesaja Today

Jesaja 10 Dutch Staten 10 Gelijk als mijn hand gevonden heeft de koninkrijken der afgoden, ofschoon hun gesneden beelden beter zijn, dan die van Jeruzalem, en dan die van Samaria; 11 Gelijk als ik gedaan heb aan Samaria en aan haar afgoden, zou ik alzo niet kunnen doen aan Jeruzalem en aan haar afgoden Jesaja 10. 10:1 Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, die moeite voorschrijven; Literatuur: Boekjes Wees bereid uw God te ontmoeten! (Het boek Amos Jesaja 10. ALL. Jesaja 10 × Jesaja Rank: 131. Vers Begrippen. God Tegen Afgoderij. Jesaja 10. Jesaja 10. 10:1: Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, die moeite voorschrijven; 10:2: Om de armen van het recht af te wenden, en om het recht der ellendigen Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden, en opdat zij de wezen mogen plunderen

Jesaja 10 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54. Jesaja 26:8-10. De vrucht van de gerichten: 1 voor ons 2 voor allen. PDF-documen

Bibelverse 2 - YouTube

Jesaja. Evangelist van het Oude Testament is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor verenigingen. + lees verder. Kies uw uitvoering. 10 95. Paperback. direct te downloaden . 1 e druk ISBN 9789402906387. 8 99. E-book. direct te downloaden . 1 e druk ISBN 9789402905946 10 oktober 2010 dsWim Avondmaal, Jesaja, Openbare geloofsbelijdenis, Oude Testament Een reactie plaatsen Ik houd zo veel van je. Preek over Jesaja 43:1-7 Jesaja 10. 1 Wee hun die heilloze verordeningen uitvaardigen, en de schrijvers die lasten voorschrijven, 2 om de geringen van het recht weg te dringen en aan de ellendigen mijns volks het recht te ontroven, zodat de weduwen hun buit worden en zij de wezen uitplunderen. 3 Wat zult gij dan doen op de dag der bezoeking en bij de verwoesting die uit de verte komt Jesaja 10 158 verzen 1-4 Gods toorn over machtsmisbruik 158 verzen 5-6 Assyrië als tuchtroede van de HEERE 159 verzen 7-11 De beweegredenen van Assyrië 160 verzen 12-15 Assyrië verbroken 162 verzen 16-19 De HEERE oordeelt Assyrië 164 verzen 20-23 Een overblijfsel bekeert zich 165 verzen. Welkom bij ETS-online 2020-2021 Op deze online leeromgeving van de ETS-Bijbelcursus krijg je iedere (les)maand toegang tot tien leeslessen Oude Testament en tien leeslessen Nieuwe Testament. Zo word je elke lesmaand in een vast ritme meegenomen in het lezen en bestuderen van alle Bijbelboeken. Houd zelf je leesvoortgang bij Heb je een les gelezen? Klik dan op de [

Jesaja 10 Lutherbibel 2017 1 Wehe den Schriftgelehrten, die unrechte Gesetze machen, und den Schreibern, die unrechtes Urteil schreiben, 2 um die Sache der Armen zu beugen und Gewalt zu üben am Recht der Elenden in meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre Beute werden! 3 Was wollt ihr tun am Tage der Heimsuchung und des Unheils, das von ferne kommt Want deze beweerde: 'Op eigen kracht heb ik dit gedaan, in mijn grote wijsheid - want ik ben wijs! Ik heb grenzen verlegd en volken geplunderd, door mijn macht heb ik hen in het stof doen bijten. Zoals iemand een vogelnest vindt, zo vond ik de rijkdom van die volken, en zoals iemand verlaten eieren verzamelt, zo nam ik heel de aarde in mijn handen Menu. Portals. Beamteams. Hardware; Software; Content; Audio & Video; Forum; Gelovig leren. Bijbelcursus; Bijbelstudie/webApp; Dagopeningen; Emmaüs; Leerhuis; Meditatie

Jesaja 53, 10-11: De rechtvaardige dienaar Jesaja 55, 1-3: Water voor wie dorst heeft Jesaja 55, 1-11: Woorden die vrucht dragen Jesaja 55, 6-9: De andere wegen van God Jesaja 55, 10-11: Over de woorden van God. Trito- Jesaja (Verschillende profeten - 5e eeuw voor Christus of later) Jesaja 56, 16-7: Huis van gebed voor alle volken Jesaja 58, 1. Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld. De naam van de profeet Jesaja betekent: 'De Heer heeft heil verschaft'. De prediking van Jesaja is samen te vatten in één thema: 'de Heer alleen verlost met als tegenstelling: alle menselijke hulp is ijdel' Jesaja richt zich in vs. 8 op de nakomelingen van Abraham. Dat is het hele volk Israel, waarvan de 10 stammen in de Assyrische ballingschap verkeren en de twee stammen ooit weggevoerd zullen worden door Babel. Er is op dat moment dus niet veel over van Gods volk. Geen wonder dat Jesaja in vs. 14 het volk aanspreekt als 'wormpje Jakob' Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heeren willen stilstaan, kunt u vinden in het Schriftgedeelte dat u is voorgelezen: Jesaja 3, en daarvan de verzen 10 en 11. Daar lezen we Gods Woord en onze tekst als volgt: Zegt de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal; dat zij de vrucht hunner werken zullen eten Jesaja 'Vanaf het moment dat ze voor het eerst werden uitgesproken, zijn deze woorden van de profeet Jesaja deel geworden van de gedachten van mensen. Ze staan er als het ware in gegraveerd. Het zijn woorden om niet te vergeten, rijk aan betekenis en vol met hoop en beloftes

Gerelateerd aan Jesaja 10:6 Jesaja 45:1 Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent- geen poort blijft gesloten God, waarover Jesaja 54 het heeft. Ik vat de boodschap als volgt voor u samen: HET NIEUWE VERBOND WORDT HET VERBOND MET NOACH DOOR EEN. VERGROOTGLAS. 1. als het gaat over Gods toorn en straf (vs. 9) 2. als het gaat over Gods liefde en trouw (vs. 10) 1. Een preek over een tekst uit Jesaja. Dat kon wel eens een moeilijke preek. worden Jesaja profeteerde in de 2e helft van de 8e eeuw vóór Christus in het koninkrijk Juda (Tweestammenrijk), onder de koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia (2 Kon. 15-20; 2 Kron. 27-32; Jes. 1:1), een periode van ongeveer 60 jaren Jesaja, Jahweh redt, 2019.Een actuele bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek Jesaja van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.. Bijbelstudiemenu . Bijbelstudie en bijbelverklaring. 2019: Een actuele studie over het hele bijbelboek Jesaja.Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te leze

Als we Jesaja 11:1­10 lezen, worden we meegenomen in een schitterend visioen. Jesaja heeft net geprofeteerd over het wereldrijk Assyrië: 'de hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val' (Jes. 10:33). En dan is daa Navertelling Jesaja 11,1-10. De kinderwoorddienst gaat vandaag over het visioen van de profeet Jesaja zoals we dat in de eerste lezing aantreffen. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen

Jesaja 41:10 Het Boek (HTB). 10 Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand Jesaja: Iedere dag kun je mij horen: Jesaja 1:3: Een man krijgt liefde van zijn vrouw: Jesaja 1:10-20: Myn ûntrou folk, de mjitte is fol: Jesaja 1:12-18: Waarom toch komt gij voor mijn aangezicht: Jesaja 1:18: De eerste dag der week: Jesaja 1:18: Er is een plek waar liefde heerst: Jesaja 1:18: Komt, laat ons samen richten, spreekt de HEER.

Bekijk onze jesaja 41 10 selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shops Goede Vrijdag Jes.52:13-53:12 - Ds. D. Breure - 25 mar. 2016 Audio-bestand (1:31), gepubliceerd op 25 maart 201 Jesaja 35, 1-6a.10: Vrij! Jesaja 40, 1-5.9-11: Maak een weg Jesaja 42, 1-4.6-7: Dit is mijn Dienaar Jesaja 43, 16-21: Ik zal iets nieuws beginnen. Jesaja 45, 1.4-6: Met Cyrus wordt alles anders Jesaja 50, 4-7: God zal zijn dienaar helpen Jesaja 50, 5-9a: God helpt Jesaja 52, 7-10: De vreugdebode Jesaja 53, 10-11: De rechtvaardige dienaar Jesaja. Wat betekent de Bijbelse naam Jesaja? Bekijk nu de betekenis, populariteit en waar Jesaja voorkomt in de Bijbel. Bekijk ook de andere Bijbelse namen voor inspiratie of betekenissen

Jesaja 10 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

4 En 9 zult te dienzelven dage zeggen: 10 Dankt den HEERE, 11 roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken; 12 b vermeldt dat Zijn Naam verhoogd is. 9 Te weten gijlieden die tot Christus zult bekeerd zijn. 10 Zie 1 Kron. 16:8. Ps. 105:1 Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw... Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw... Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1. Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders. Jesaja 37:1-13 1. Jesaja 14:1-10 1. Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubi. Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Verstuur een christelijke e-card met Jesaja 41:1

Jesaja 55:10 Zoals de regen onverwacht: LB 929 Jesaja 55:11 Een rijke schat van wijsheid: LB 313 Jesaja 55:12 Nu breekt je uittocht aan: LB 878 Jesaja 55:12-13 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien: LB 772 Jesaja 58:1-10 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: LB 537 Jesaja 58:8 Nu daagt het in het oosten: LB 444 Jesaja 59:9-1 Jesaja 55:10-11 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten - zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied

Jesaja 52:6 | DagelijkseBroodkruimels

Jesaja 10:24 Daarom zegt de Heere HEERE der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren Jesaja zelf krijgt opdracht om op de Heere te vertrouwen! Doe niet mee aan complotdenken! (Jes. 8:12,13.) Jesaja 8:23 - 9:6 : Ontferming De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, Immanuël. Er zal licht komen in de duisternis. De beloofde Zoon zorgt ervoor. Jesaja 9:7 - 10:4: Oordee Jesaja 58:10 NBV 10 wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur

Bekijk onze jesaja 41 10 boek selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shops Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10 (NBV

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Verstuur een christelijke e-card met Jesaja 41:1 Matteüs 10:(11-)16 en Jesaja 11:1-10 7 september Oecumenische dienst op Coudewater Over het verschil maken en opnieuw beginnen Ezechiël 33:7-11 en Matteüs 18:15-20 31 augustus. Een billboard in je hart. Habakuk. 24 augustus 2014 Aan de rand van de afgrond Hosea 4:1-6 (Matteüs 16:21-27) 17 augustus 2014

Jesaja Jesaja is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Jesaja Jesaja en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker Everything You Love On eBay. Check Out Great Products On eBay. Great Prices On Jesaja. Find It On eBay Jesaja 10; zondag 17 december 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, met de viering van het Heilig Avondmaal voorganger ds. L. J. Koopman Voorzang: Psalm 138: 1 en 3 (OB) Stil gebed, votum en groet, Zingen: Psalm 42: 1 (OB) Lezing van de Samenvatting van de Wet Zingen: Psalm 89: 13 (OB). (Jesaja 10:22) Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. (Jesaja 10:23) Want een verdelging, die vastelijk besloten is, zal de Heere HEERE der heirscharen doen in het midden dezes gansen lands

Isaiah 41:10 - The Verses Project

Video: Jesaja 10 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

Jesaja 40:31 | DagelijkseBroodkruimels

Jesaja 10 - Statenvertaling met kanttekeninge

Jesaja: Iedere dag kun je mij horen: Jesaja 1:3: Een man krijgt liefde van zijn vrouw: Jesaja 1:10-20: Myn ûntrou folk, de mjitte is fol: Jesaja 1:12-18: Waarom toch komt gij voor mijn aangezicht: Jesaja 1:18: De eerste dag der week: Jesaja 1:18: Komt, laat ons samen richten, spreekt de HEER: Jesaja 2:1-5: Hoger dan men ooit bergen zag: Jesaja. In deze 19-delige serie zien we gedetailleerde beschrijvingen van toekomstige gebeurtenissen in de eindtijd, en wordt duidelijk dat de profeet Jesaja ons meeneemt in Gods visie over het Messiaanse Rijk Bijbeltekst van de dag - Jesaja 41:10. 28/08/2019. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. - Jesaja 41:10

Matteüs 10:(11-)16 en Jesaja 11:1-10 7 september Oecumenische dienst op Coudewater Over het verschil maken en opnieuw beginnen Ezechiël 33:7-11 en Matteüs 18:15-20 31 augustus. Een billboard in je hart. Habakuk. 24 augustus 2014 Aan de rand van de afgrond Hosea 4:1-6 (Matteüs 16:21-27) 17 augustus 2014 Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, die moeite voorschrijven;. Jesaja 61:10 - 62:3 10 Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt

bijbelstudie 410 De HERE regeert! - Jesaja 10:5-1

Jesaja zwijgt niet langer als hij God gezien heeft. Herziene bijbelvertaling De succesvolle NBV wordt bijgewerkt. De belangrijkste verandering is dat God weer een Hij wordt,. Jesaja 11_ 10. 21 december 2019 in . Comments are closed. Luister live mee. Grutte Tsjerke Foarwei 97 9298 JE Kollumerzwaag. 07-02-2021 09:21 : Alde Tsjerke Foarwei 141 9298 JG Kollumerzwaag. 16-01-2021 13:25 : Agenda. 07 feb 2021. Morgendienst met ds. J. Stander (Kollum) Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke, Kollumerzwaag

Jesaja 10 — Watchtower ONLINE LIBRAR

Jesaja Hoofdstuk 10. 1 Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, die moeite voorschrijven;. 2 Om de armen van het recht af te wenden, en om het recht der ellendigen Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden, en opdat zij de wezen mogen plunderen!. 3 Maar wat zult gijlieden doen ten dage der bezoeking, en der verwoesting, die van verre komen zal Jesaja 53 Dutch Staten 10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan Jesaja 10:19 . SV: En de overgebleven bomen zijns wouds zullen weinig in getal zijn, ja, een jongen zou ze opschrijven Auteur: Volgens Jesaja 1:1 is de profeet Jesaja de schrijver van het boek Jesaja. Datering: Het boek Jesaja is geschreven tussen 701 en 681 voor Christus. Doelstelling: De profeet Jesaja was in hoofdzaak geroepen om te profeteren tot het koninkrijk Juda.Juda maakte tijden van wedergeboorte en tijden van opstand mee. Juda werd met vernietiging bedreigd door Assyrië en Egypte, maar werd.

Die Leive-Bibel - Die Propheten - Jesaja, Jeremia, DanielGrößtes deutschsprachiges E-Card Archiv mit wunderschönen

Het boek Jesaja behoort tot de profetische literatuur van het Oude Testament. Alleen al door zijn omvang is het boek Jesaja een moeilijk toegankelijk geschrift. Bovendien wisselen decors en verhaaltijden elkaar op onverwachte wijzen af, worden verschillende rollen in almaar nieuwe vormgevingen neergezet, en duikt de profetenfiguur in diverse gedaanten op in het boek Jesaja 46:9B+10A NBG 9B.IK immers ben God en er is geen ander, God, en niemand is MIJ gelijk; 10A.IK, Die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is www.bijbelgenootschap.n (Lucas 10:37) De diaconale gemeente I: Dienstbaarheid (Marcus 10:45) Bidden met de Psalmen (2005) Bidden met de Psalmen IV (Psalm 57) Bidden met de Psalmen III (Psalm 119) Bidden met de Psalmen II (Psalm 26) Bidden met de Psalmen I (Psalm 5) Kerst, Oud en Nieuw: Jezus kennen (2004) Jezus: Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst (Jesaja 9:5b Jesaja. Evangelist van het Oude Testament is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor verenigingen. € 10,95. Jesaja. EAN-code: 9789402906387. Aantal pagina's: 110. Bindwijze: Paperback Levertijd: Binnen 1 werkdag in huis! Tweet . Anderen bekeken ook: De beslissende keu Jesaja 46:9+10 NBV. 9.Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. IK ben God, er is geen ander, IK ben God, niemand is aan Mij gelijk. 10.Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: Wat IK besluit, wordt van kracht en alles wat IK wil, breng IK ten uitvoer

 • Sharepoint MBO Amersfoort.
 • Beste haring Den Haag.
 • Wat is een avatar.
 • IATA Las Vegas.
 • Zwangerschapstest negatief wel symptomen.
 • Curcuma forte pure life.
 • TOS syndroom en werken.
 • Koude nodus schildklier.
 • Mercedes A Klasse 2018 prijs.
 • Portemonnee heren Bijenkorf.
 • Free logo download.
 • Zwangere gup.
 • Voor zover er.
 • Kleding winkels oss centrum.
 • OnStage HU.
 • Codekraker puzzel kopen.
 • Saxofoon leren spelen zonder noten lezen.
 • Vrouwelijke hygiëne.
 • Stitch films.
 • Smartschool basisschool heilige familie Sint Niklaas.
 • Microsoft Volume Shadow Copy Service Windows 10.
 • Waar ligt Monaco.
 • Bijbel het leven praktische lessen.
 • Te weinig vruchtwater inleiden.
 • Arrêter de fumer à 65 ans.
 • Witte pens met uienconfituur.
 • Oranje onder 14 selectie 2020.
 • Mini Cooper magazine.
 • Antieke meubels Marktplaats.
 • Ruimtepak kind.
 • Verkiezingsprogramma's.
 • Te weinig vruchtwater inleiden.
 • Uci bmx paris.
 • Winx club griffin.
 • Michel'le NWA.
 • Miyota movement quality.
 • Small foot tattoo.
 • Aayla Secura.
 • Oud Katholieke kerk Utrecht uitzending gemist.
 • IPL apparaat mannen.
 • Deur magneet GAMMA.