Home

Jesaja 40:22

Jesaja 40:22 . SV: Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen Jesaja 40:22 Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen; Read verse in Statenvertaling (Dutch Jesaja 40:22 Het Boek (HTB). 22 God troont boven het rond van de aarde. Voor Hem zijn haar bewoners als sprinkhanen. Hij hangt de hemel op als een gordijn en daar maakt Hij zijn tent van

Oude Testament (Bijbel in Statenvertaling), De profeet Jesaja ; hoofdstuk 40. 1 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.. 2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.. 3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des. Jesaja 40:22 en de vorm der aarde Deze tekst vertaling brengen wij naar voren om duidelijkheid te geven dat toen deze tekst werd geschreven in het Hebreeuws, alle mensen en geïnspireerde schrijver van het Jesaja Boek wisten reeds dat de aarde PLAT was uiteraard Jesaja 40:22 Er ist es, der da thront über dem Kreise der Erde, und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken; der die Himmel ausgespannt hat wie einen Flor und sie ausgebreitet wie ein Zelt zum Wohnen; Read verse in Elberfelder 1905 (German

22 40:22 Ps. 104:2 Jes. 44:24 Hij troont boven de schijf van de aarde - haar bewoners zijn als sprinkhanen -, hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen Jesaja 40 Het boek van de profeet Jesaja. HSV De verlossing van het volk Israël voorzegd. 1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2 spreek naar het hart van Jeruzalem. en roep haar toe. dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de. 2 Kon. 24:10-16 2 Kron. 36:10 Dan. 1:1-7 Ook een aantal van uw zonen, het nageslacht dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonië.' 8 Hizkia antwoordde: 'Het is goed, wat u namens de HEER tegen mij hebt gezegd.' Want hij dacht bij zichzelf: Dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen

De vertaling van Jesaja 40:22 in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) verschilt met die van de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling (SV). Bij vertalen is het niet alleen belangrijk dat de juiste betekenis van woorden wordt achterhaald. Er moet ook gelet worden op de verschillen die er bijvoorbeeld zijn tussen twee culturen Job 26:7; Jesaja 40:22. Wat de Bijbel over wetenschappelijke onderwerpen zegt, klopt altijd. Numeri 20:2-12. De schrijvers van de Bijbel waren altijd eerlijk. Mattheüs 5-7. Jezus legde uit hoe je gelukkig kunt zijn, hoe je goed met anderen kunt omgaan, hoe je moet bidden en hoe je over geld moet denken

Aantekeningen bij de Bijbel: Jesaja 40:22

Jesaja 40:22 Schlachter 2000 (SCH2000). 22 Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind; der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen Jesaja 40:22). De Bijbel is niet specifiek op bepaalde vlakken, zoals kosmologie. Toch lijkt Job 26:7 echt te duiden op een aarde die 'los' hangt, in tegenstelling tot wereldbeelden als met een aarde op de rug van schildpadden Jesaja 40:22 Interlinear • Jesaja 40:22 Mehrsprachig • Isaías 40:22 Spanisch • Ésaïe 40:22 Französisch • Jesaja 40:22 Deutsch • Jesaja 40:22 Chinesisch • Isaiah 40:22 Englisch • Bible Apps • Bible Hub Lutherbibel 1912 Textbibel des Alten und Neuen Testaments, Emil Kautzsch, Karl Heinrich Weizäcker - 1899 Modernized Text courtesy of Crosswire.org, made available in. 3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 5 En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken Jesaja 32 Het vrederijk, zorgeloze vrouwen 143 Jesaja 33 Nood en redding van Jeruzalem 146 Jesaja 34 Oordeel van de HERE over Edom 150 Jesaja 35 Het Messiaanse vrederijk 153 Jesaja 36 Jeruzalem door Sanherib belegerd 155 Jesaja 37 Bevrijding van Jeruzalem voorzegd, gebed van Hizkia 159 Jesaja 38 Hizkia's ziekte, genezing en danklied 164 Jesaja 39 Het gezandschap uit Babel 16

Oude Testament (Bijbel in Statenvertaling), De profeet Jesaja ; hoofdstuk 22. 1 De last van het dal des gezichts. Wat is u nu, dat gij altegader op de daken klimt? 2 Gij, die vol van groot gedruis waart, gij woelige stad, gij, vrolijk huppelende stad, Uw verslagenen zijn niet verslagen met het zwaard, noch gestorven in den strijd.. 3 Al uw oversten zijn te zamen weggevlucht; zij zijn van. 5 Deze dag van ontreddering, verwoesting en verwarring is een dag van God, de HEER van de hemelse machten. Het Dal van het visioen is met gekerm gevuld, hulpgeroep weerkaatst tegen de bergwanden. 6 Elam had de pijlkoker gegrepen, de strijdwagens en de ruiters stonden gereed, Kir had het schild geheven. 7 Jullie mooiste dalen vulden zich met strijdwagens, ruiters stelden zich op voor de poort.

Jesaja 40:22 - SVV - Hij is het, Die daar zit boven den

 1. Jesaja 40:22 begrepen als verwijzing naar de bolvormigheid van de aarde. Santes Pagnino vertaalde bijvoorbeeld deze sphaera, en Benedictus Arias Montanus en François Vatable globus. De zeven-tiende-eeuwse Giovanni Diodati Bijbel gebruikte ook globus en de achttiende eeuwse Nederlandse 1 Oud Nederlands voor bal
 2. Mitä Jesaja 40:22 sanotaan
 3. Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen
 4. un päivinäni
 5. Jesaja. 40 T ROOST, troost mijn volk, zegt ulieder God.* + 2 Spreekt tot het hart van Jeru̱zalem+ en roept haar toe dat haar krijgsdienst* is vervuld,+ dat haar dwaling is afbetaald.+ Want uit de hand van Jehovah heeft zij een vol bedrag* ontvangen voor al haar zonden.+. 3 Luistert!In de wildernis roept iemand:* + Baant de weg* van Jehovah!+ Maakt de hoofdweg voor onze God door.

Jesaja 40:22 HTB - God troont boven het rond van de aarde

Pulp International - Page from the Goodtime Calendar of

Jesaja 40 - Oude Testament - Statenvertalin

Jesaja 40:22 is geschreven in de tijd dat men het beeld had van een platte aardschijf. In het Hebreeuws staat het woord choeg, dat vertaald kan worden met 'cirkel', 'schijf' of 'kring' (vgl. Job 26:10; Spr. 8:27). We kunnen zeggen dat God in zijn openbaring gewoon. New International Version He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live in Live gelesen von Angela Eickhoff für den Fernsehgottesdienst »Stunde des Höchsten«.Mehr Informationen:http://www.stundedeshoechsten.dehttp://www.angela-eickh.. (Jesaja 40:22) Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen; (Jesaja 40:23) Die de vorsten te niet maakt; de richters der aarde maakt Hij tot ijdelheid Hoewel het geloof in een platte aarde niet wijdverspreid is binnen het Christendom, worden vaak volgende nepargumenten aangevoerd door aanhangers van de platte aarde-theorie, zoals bv. de passage Jesaja 40:22: Hij troont boven de schijf van de aarde - haar bewoners zijn als sprinkhanen -, hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen

Alive To God – Daily Thought | Alive to God

Jesaja 40:22 - www.thelollards.n

 1. Zelfs ons verstand valt in het niet vergeleken met dat van God (Jesaja 40:22; 55:8, 9). Het is dus niet vreemd dat we sommige aspecten van Jehovah's wezen niet helemaal kunnen begrijpen. Hoewel het concept van een eeuwige God moeilijk te bevatten is, kunnen we er wel de logica van inzien
 2. Jesaja 40:22 en de vorm van de aarde - een platte schijf? Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - vijfde herziene druk; ) Sleutel bij de tekst van het Nieuwe Testament (een lijst met weglatingen en veranderingen; ) 4 Evangeliën: 4 verschillende gezichtspunten (
 3. Jesaja 40:22 (GNB96) Hij die hoog boven de aardschijf troont, voor wie de bewoners sprinkhanen zijn. Die de hemel uitvouwt als een doek, hem spant als een tent om in te wonen. Dáár kwam die onzin uit de vorige eeuwen dus vandaan! Nu is met de volle 100% bewezen dat de bijbel een oprecht onzinboek is
 4. 4 »Mitä olet näyttänyt heille, kun he ovat olleet vierainasi?» kysyi Jesaja. »Kaiken», Hiskia vastasi. »Olen näyttänyt heille kaiken, mitä palatsissani on. Aarrekammioissani ei ole mitään, mitä en olisi näyttänyt heille.» 5 Tämän kuultuaan Jesaja sanoi Hiskialle: »Kuule Herran Sebaotin sana!
 5. In 40:22 gebruikt Jesaja, als gezegd, een ander woord. Grondvesten van de aarde. Hanna zegt in haar gebed: 1Sa 2:8 Hij verheft de geringe uit het stof; uit het vuil verhoogt Hij de arme om [hen] bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen
 6. Deze cirkel vinden we ook terug in bijvoorbeeld Jesaja 40:22. Het Hebreeuwse woord hier is chug, maar kan zowel als cirkel als bol vertaald worden. In deze passage wordt echter niet gepoogd om een wetenschappelijke opmerking te geven over hoe de aarde samengesteld is

De hemel (of hemelen) is in veel religies een plaats of bestaanssfeer waar God of de goden verblijven, vaak ook bevolkt door engelen en demonen.Vaak is het de plaats waar de ziel na de dood heen kan gaan: het paradijs, een zalige plaats van eeuwig geluk.De hemel wordt vaak beschouwd als het absoluut tegenovergestelde van de hel.Waar men in de hemel dicht bij God is, is men in de hel zo ver van. De kerk van de Grote God (CGG), pastored door John W. Ritenbaugh, is een sabbathoudende, niet trinitarische kerk, die het onderwijs van Jesus Christus aanhangt en zich specifiek tot doel stelt het evangelie te prediken en christenen voor te bereiden voor het Koninkrijk van God. CGG publiceert het tijdschrift Forerunner, verstrekt dagelijks krantekoppen van het wereldnieuws om in de huidige. Jesaja 40 Lutherbibel 2017 Des Herrn tröstendes Wort für sein Volk 1 Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. 2 Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist; denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des HERRN für alle ihre Sünden. 3 Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht. Jesaja 40. 15. Aanschouw, natiën zijn als een druppel aan een emmer . en als een stofje aan een weegschaal . worden zij geacht. Aanschouw, als dun gaas tilt Hij kustlanden op. = verheft Hij boven de zeespiegel = in het gericht tilt Hij haar bewoners van hun plaat

Mogelijk bedoel je Jes. 40:22? Op het eerste gezicht lijkt Jesaja de moderne opvatting over het heelal weer te geven, maar we moeten oppassen onze huidige inzichten terug te lezen in tekst. Dan de tekst in Job. Het is waarschijnlijker dat bedoeld wordt dat de aarde in de lucht lijkt te hangen Jesaja. 40:6: ontbrekende c van letternoot in vers 6 geplaatst. 41:8: ontbrekende asterisk in de marge geplaatst bij verwijzingen naar 2.Par. 20,7. en Iac. 2,23. Jeremia. 8:1 (direct na 7:32): ontbrekende asterisk in de marge geplaatst bij de verwijzing naar de Hebreeuwse nummering VIII c.E. Hose

Jesaja 40:22 - ELB - Er ist es, der da thront über dem

Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek' (Jesaja 40: 22) Gepubliceerd op 3 mei 2017 door Cees Reageer. Je ervaart iets van Gods grenzeloze grootheid als je in de nacht naar de sterrenhemel kijkt. Dan kan je jezelf als mens nietig en klein voelen en beseffen dat God de Schepper almachtig is Biblical Commentary Isaiah 40:21-31 EXEGESIS: THE CONTEXT: The book of Isaiah is centered on the Babylonian exile, which began in 586 B.C. when Nebuchadrezzar II of Babylonia destroyed Jerusalem and the temple and enslaved the Jewish people. The exile ended in 539 B.C. when Cyrus o

Schriftkritiek is een term voor het wetenschappelijk onderzoek naar de Bijbel, dat bekendstaat als de historisch-kritische exegese.Het technische begrip kritiek (van Grieks κρίνειν, oordelen) heeft hier oorspronkelijk een andere betekenis dan in het dagelijks leven, namelijk wetenschappelijk onderzoek met algemeen inzichtelijke criteria א נַחֲמוּ נַחֲמוּ, עַמִּי--יֹאמַר, אֱלֹהֵיכֶם.: 1 Comfort ye, comfort ye My people, saith your God.: ב דַּבְּרוּ עַל-לֵב יְרוּשָׁלִַם, וְקִרְאוּ אֵלֶיהָ--כִּי מָלְאָה צְבָאָהּ, כִּי נִרְצָה עֲוֺנָהּ: כִּי לָקְחָה מִיַּד יְהוָה, כִּפְלַיִם.

FS: RANGE ROVER 22" HRE TR45 WHEELS 22x10

Read the Afrikaans Jesaja 40:1-31 Online or make your own for your Website or PC. Click on link at bottom of page to find out how.. Jesaja 51 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Jes. 40:22 Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen;.

Jesaja 40 (NBV) - EO

(Isaiah 40:22). We are somewhat annoyed by some writers who hasten to explain to us that this has no reference to the earth's being a sphere, because Isaiah, of course, could not have known that. Do such writers not know that it was not Isaiah who declared this,. In het boek Jesaja van de Bijbel staat de aarde als rond beschreven: 40:12 Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal In de achtste eeuw v.G.T., toen de algemeen aanvaarde opvatting was dat de aarde plat was, eeuwen voordat Griekse filosofen beredeneerden dat de aarde waarschijnlijk bolvormig was, en duizenden jaren voordat mensen de aarde vanuit de ruimte als een bol zagen, verklaarde de Hebreeuwse profeet Jesaja met opmerkelijke eenvoud: Er is er Een die woont boven het rond der aarde (Jesaja 40:22)

HSV - Jesaja 40 - Het boek van de profeet Jesaja

The Isaiah Scroll, designated 1Qlsa a and also known as the Great Isaiah Scroll, is one of the seven Dead Sea Scrolls that were first discovered by Bedouin shepherds in 1946 from Qumran Cave 1. The scroll is written in Hebrew and contains the entire Book of Isaiah from beginning to end, apart from a few small damaged portions. It is the oldest complete copy of the Book of Isaiah, being. Jesaja. Jes. 1,1 Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem, in de tijd van Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia, koningen van Juda. Jes. 1,2 Hoort hemelen! luister, aarde! want Jahwe neemt het woord. Ik heb zonen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen The Great Isaiah Scroll (1QIsa a) is one of the original seven Dead Sea Scrolls discovered in Qumran in 1947.It is the largest (734 cm) and best preserved of all the biblical scrolls, and the only one that is almost complete Aan de andere kant openbaarde een profeet dat God gezeteld is boven de omtrek [cirkel] van de aarde (Jesaja 40:22, nadruk toegevoegd), al lang voordat er een wetenschapper was die de vorm van de aarde had ontdekt

The fact that the text brings up the idea of strength and that we are renewed in strength, implies that there is a weakness. And the text explicitly talks about that weakness. That's a contrast that the text brings out. The contrast is between human weakness and God's strength. In Isaiah 40:30, we read, Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall Zondagpraet is een rubriek over geloof en geloofszaken. De profeet Jesaja leefde meer dan 500 jaar voordat Jezus geboren werd. Het was een profeet waarvan je kunt zeggen dat hij de waarheid spreekt, want al zijn woorden zijn uitgekomen of komen nog uit Het komende Koninkrijk Gods op aarde onder leiding van de mens Jezus zal op aarde alle zaken rechttrekken Jesaja 40:22 ern als je het nou leest hou dan een op zo dom te schreeuwen over iets wat je niet kent. pfff zo moe. 23 december 2010 21:16; kom op carlo, even een tabletje onder te tong en rustig tot 10 tellen. 23 december 2010 22:42 [大光-荒漠甘泉]操練安慰/Trained to Comfort(1/11) [荒漠甘泉]0111 [RBC Our Daily Bread]Getting Ready For Christmas [RBC Our Daily Bread]The Glory Of Humilit

Jesaja 40:22. Die Aussage der Bibel lautet, dass die Erde rund sei, lange bevor die Menschen dies entdeckten. C. Da er dem Wind sein Gewicht machte. Hiob 28:25. Lange bevor die Wissenschaftler es wussten, sagte Gott, dass die Luft Gewicht hat Die volgende feite was in die Bybel lank voordat sekulêre geleerdes dit ontdek het: die volgorde van die stadiums van die aarde tydens sy ontwikkeling, dat die aarde rond is, dat dit aan niks in die ruimte hang nie en dat voëls migreer.—Genesis hfst. 1; Jesaja 40:22; Job 26:7; Jeremia 8:7

Jesaja 40 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. Jesaja 40:21 Interlinear • Jesaja 40:21 Mehrsprachig • Isaías 40:21 Spanisch • Ésaïe 40:21 Französisch • Jesaja 40:21 Deutsch • Jesaja 40:21 Chinesisch • Isaiah 40:21 Englisch • Bible Apps • Bible Hub Lutherbibel 1912 Textbibel des Alten und Neuen Testaments, Emil Kautzsch, Karl Heinrich Weizäcker - 1899 Modernized Text courtesy of Crosswire.org, made available in.
 2. Isaiah 40:31 Yet those who wait for the LORD will gain new strength.They will mount up with wings like eagles.They will run and not get tired.They will walk and not become weary. (NASB: Lockman)English Translation of the Greek (): but they that wait (continually) on God shall renew their strength; they shall put forth new feathers like eagles; they shall run, and not be weary; they shall walk.
 3. Sermon Isaiah 40:27-30 Rising on Wings Like Eagles. Pastor Vince Gerhardy. A former police officer with the Los Angeles Police Department tells how the Department would demonstrate to rookie officers the value of the bullet-proof vests they'd been issued

[Jes. 40:21-26] - Vertaalaantekeningen - NBV.nl ..

General scholarly consensus through most of the 20th century saw three separate collections of oracles in the book of Isaiah. However, there is not complete unanimity among Biblical scholars, with some still asserting that Isaiah authored the entire book. A typical outline based on this understanding of the book sees its underlying structure in terms of the identification of historical figures. 15 Jesaja 1:1-31 1 Corinthiërs 4:1-21 16 Jesaja 2:1-22 1 Corinthiërs 5:1-13 17 Jesaja 3:1-4:6 1 Corinthiërs 6:1-11 18 Jesaja 5:1-6:13 1 Corinthiërs 6:12-20 19 Jesaja 7:1-8:10 1 Corinthiërs 7:1-9 20 Jesaja 8:11-10:4 1 Corinthiërs 7:10-24 21 Jesaja 10:5-34 1 Corinthiërs 7:25-40 22 Jesaja 11:1-12:6 1 Corinthiërs 8:1-1 891 Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg . Levensjaren 1875-1957 (1905-1937) Historisch Documentatiecentrum voor het . Nederlands Protestantisme (1800-heden Handelingen 21:40; 22:2; 26:14 en 15; Filippenzen 3:5 De HEERE riep in het Hebreeuws Saulus van Tarsen op, om naar Gods zijde te komen. Jesaja 28:11; Handelingen 2:6-13 De andere volkeren spreken met belachelijke lippen. Hebreeuws = rb[= abar = (h)eber Deze taal, waarin het eerste gedeelte van de Bijbel is opgetekend, is God

Project "BOWDWN" - Page 2 - The 1947 - Present ChevroletHALFEN - Einführung - HTA - HalfenschienenSdH #319 Willst du gesund werden? (Stunde des Höchsten) on

De Bijbel, een boek van God - JW

 1. Jesaja 40:22,Jesaja 40:26 SCH2000 - Er ist es, der über
 2. Spreekt de Bijbel over een platte aarde? - Aarde is niet
 3. Jesaja 40:22 Er sitzt auf dem Kreis der Erde, und die
 4. Jesaja 40 NBG51 Bijbel YouVersio
 • Narwhal song 10 hour.
 • Portugese zangeres.
 • Kind niet uitgenodigd op feestje vriendin.
 • Bonte avond Ideeën.
 • Check In At work web service.
 • Druivenplant.
 • Autostoel zitting verlengen.
 • Donald Duck Bordspel.
 • Photo filter online.
 • Body blouse zwart.
 • Chicago Fire new season.
 • Yeah Yeah Yeah Aliyah.
 • Wat is lupus.
 • Lena Luthor age.
 • Copic Marker online.
 • How to speak with an Indian accent.
 • Pretparken Duitsland open corona.
 • Azobé duurzaamheidsklasse.
 • Kam Po Eindhoven.
 • Symptomen stervende oude hond.
 • Geld afhalen bankautomaat Argenta.
 • Gratis reismagazine.
 • Stacaravan te koop Biesbosch.
 • Nieuwe Lenormand legging.
 • Rode Kruis Kortrijk plasma geven.
 • Zika Namibië.
 • Moser max45.
 • Geen afscheiding voor eisprong.
 • Restaurant Draakplaats.
 • Petitie tegen dierenmishandeling.
 • Microneedling Mesotherapie.
 • Tuincentrum.
 • Email signature template free.
 • Ypres.
 • Safe24 app reviews.
 • Nieuwe drugs 3mmc.
 • Apple toetsenbord numeriek punt komma.
 • CAO Facilitair en Faciliterend Sodexo.
 • AZ fanshop openingstijden.
 • Chevrolet HHR Panel van.
 • Diwali Palace Amstelveen.